• Сегодня: Суббота, 28 января, 2023
  • Буьгуьн: Юма сонъгы, 28 Канътар айы, 2023

Экология маьселелерине багысланып

admin
Апрель08/ 2018

Йылгалардынъ

Таза турсын сувлары –

Инсанлардынъ

Емис берсин бавлары!

Мине сосы табиатка багысланган А.Култаевтинъ сыдыраларын окып, А.Джанибеков атындагы ана тилининъ эм адабиатынынъ окытувшысы Зухра Мавлимбердиева «Табиатты саклайык» деп аталган экологияга багысланган Авызлама журнал шарасын ашты. Окытувшы 5-нши класс балаларына районымызда экологиялык маьселелери: кумлак ер коьп болувы, сувдынъ азаювы, кыр айванлар эм оьсимликлер йок болувы акында айтты, соравлар берди эм яваплар алды.

Сонъ «Аталыгым – Дагестан» студиясында аьзирленген орман, арша орманлык эм районымызда орманлык хозяйство куллыкшылары ман тереклер олтыртылув, тасланган кокыслар акында телеберуьви компьютер амалы ман окувшыларга коьрсетилди. Оннан сонъ балалар йылдынъ доьрт шагына багысланган, шаирлеримиздинъ ярасык ятлавларын яттан айттылар, айтпага: М.Кожаевтинъ «Куьз де келди», М.Хановтынъ «Язлык шаклары», С.Капаевтинъ «Кыс», А.Киреевтинъ «Аьруьв язда авылда» эм баскалар. Тагы да окувшылар ава шартлары акында айтувларды, бурын заманда янъы йылды карсы алув, сабантой байрамын озгарувды, ямгырды шакырув аьдетин эсине алдылар. Солай ок бу шарада табиат нышанлары акында да айтылмай калмады. Сонъ окувшылар уьйде табиатты саклав темасына язган сочинениелерин окыдылар. Сочинениелерди тынълап, олардынъ табиатка янлары авырыганы, онынъ маьселелерине эс эткенлери сезилди.

Экологияга багысланган шара балалар уьшин бек пайдалы эм кызыклы болды. Зухра Умаровна оьз алдына салган борышларын: балаларды табиатты суьйип, саклап уьйретуьв, толтырды. Ол оьткир экологиялык маьселеди шешуьвде оьз уьлисин косты демеге болады.

Н.Кожаева.

Суьвретте: дерис барысында.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group