• Сегодня: Воскресенье, 5 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Юма сонъгы, 4 Увыт айы, 2023

Кайдай уьйкен маьнеси бар

admin
Апрель11/ 2018

Тоьгерек столда район мектеблерининъ физкультура сабагыннан окытувшылар, балалар спорт мектеблерининъ тренерлери, Билимлендируьв управлениесининъ физкультура бойынша методисти Б.Бекмурзаев, «Ногайский район» МО администрациясындагы «Яслык» яслар орталыгынынъ етекшиси С-А.Сарсеев, аьрекетшиси Али Арсланов ортакшылык эттилер. Тоьгерек столдынъ аьр бир агзасы Каспийск каласында эркин куьрес бойынша чемпионаттынъ кайдай уьйкен маьнеси бары акында айттылар. Йыйылганлар «Шоьл тавысы» республикалык газетасынынъ бас редакторы Эльмира Кожаевадынъ аьзирлеген докладын тынъладылар, онынъ берген соравларына яваплар бердилер, спорт бойынша районымызда кайдай маьселелер бары акында айтып кеттилер.

Алдынгы йыллар ман тенълестиргенде, аьли спорт пан каьрлейтаган балаларымыз да, ясларымыз да коьп, тек не пайда соларга тийисли шартлар йок. Айтпага, 80 бала эркин куьреске юредилер, олар аьзирленетаган меканга бирден 20 бала кирмеге болады, сонынъ уьшин аьзирленуьв заманды белгилеп, 3-4 куьпке оларды боьлмеге керек болады.

Тренерлердинъ айтувларына коьре, яс спортсменлерди баска ерлерге базласларга аькетпеге де кыйын – коьлик, материаллык амаллардынъ йоклыгы буршав берген заманлар да боладылар.

Йыл сайын аьдетке кирип, «Шоьл баьтирлери» турнирининъ озувы акында да соьз коьтерилди. Ата-бабаларымыздан калган, байыр ногай «Ак билек» ойыны акында да соьйленди, амал тавып, биз сол оьзимиздинъ ойынымызды кайтадан янъыртпага керекпиз, ясларымызды аьвликтирмеге- борышымыз.

Бу йыл «Шоьл баьтирлери» турнири Шешен Республикасында йогары дережеде озгарылмага ниетленеди. Тоьгерек стол катнасувшыларынынъ ойларына коьре, сол турнирдинъ озгарылувы да бизим яслардынъ спорт яктан кызыксынувын коьтереди эм карувларын да беркитеди.

Ясларымыздынъ, балаларымыздынъ спорт пан аьвлигуьвлери яман тувыл, тек баьри затка да тийисли амаллар, шартлар керек. Аьли уьшин бизим балаларга спорт пан каьр шекпеге тийисли мекан йок болса, биз баска затлар акында соьйлеп те, айтып та болмаймыз.

Аьли уьшин ата-аналардынъ куьш салувы ман авылымыздынъ орталыгында спортзал курылмага ниетленеди. Ол да бизим ясларга алдыга бармага бир амаллар берер эди.

Тоьгерек столдынъ барысында бизим районымыздан да бир неше аьдемлер Каспийск каласында озгарылаяк Европа чемпионатында ортакшылык этпеге керек деген ой да айтылды. Тоьгерек столды юриткен эм уйгынлаган «Шоьл тавысы» газетасынынъ бас редакторы Э.Кожаева ис коллективи атыннан 5 мынъ маьнет акша тренер Азамат Кокоевке сол озаяк чемпионатка билет алмага савгалады. Э.Кожаева сол савгады Азамат Кокоевке тапшырганы ман тоьгерек столдынъ катнасувшылары баьри де разы болдылар.

Бу куьнги тоьгерек стол уйгынлы эм кызыклы оьтти. Йыйылганлар оьз ойлары ман, ис аьрекетлери бойынша туватаган маьселелери мен боьлистилер. Шешилуьв йоллары акында да соьйледилер.

Г.Курганова.

Суьвретлерде: тоьгерек стол ис аьрекетинде.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group