• Сегодня: Понедельник, 6 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Каты куьн, 5 Увыт айы, 2023

Баьле-казадан сакланув йолларын излестиремиз

admin
Апрель13/ 2018

Бу куьнги семинар-кенъесте Дагестан Республикасынынъ Миллет политикасы бойынша министрининъ кесек заманга исин юритуьвшиси Татьяна Владимировна Гамалей де ортакшылык этти.

Йыйынды хош келди соьзи мен «Ногайский район» МО администрациясынынъ аькимбасы Мухтарбий Аджеков ашты эм юритти.

Биринши соьзин Дагестан Республикасынынъ  Миллет политикасы бойынша министрининъ исин кесек заманга юритуьвшиси Татьяна Гамалей, республикамызда аьллер акында, янъыларда Кизляр каласында озган семинарда, Москва каласында, 100 эллер катнасып, кавыфсызлыкка багысланган халклар ара конференцияда болган хабарларды да айтып кетти. 

– Интернетте терроризм эм экстремизм йолларына туьсуьвге шакыратаган онлаган сайтлар, солардынъ юзлеген аккаунтлары да бар, сога коьре сак болмага керек. Куьннен-куьнге ИГИЛ беркий береди, оьз потенциалын саклайды. 

Сондай йолга ясларымыздынъ туьсуьвининъ бас себеби – куллык йоклык. Куллыгы йок аьдемлер баьри де эсапка алынмага кереклер, оларга амал тавып, ис орынлар этпеге де шалыспага керекпиз.

Мектеблерде белсен аьрекет юритилмеге керек, окытувшылар туьрли экспертлерди катнастырып, терроризм, экстремизм темаларына хабарласувлар юритпеге кереклер, Хатын-кызлар совети де яслардынъ тербиясына маьне берип карамага керек, – деди ДР Миллет политикасы бойынша министрининъ исин кесек заманга юритуьвши.

Оннан баска болып, бизде конакта Дагестан Республикасынынъ сырт территориаллык округында ДР Аькимбасынынъ полномочный ваькили Саадула Сайпуллаев, ДР сырт регионы бойынша Координационлык Советининъ секретари Олег Артюхов та болдылар.

Семинардынъ барысында Дагестан Республикасынынъ Аькимбасынынъ коьмекшиси Карим Бадрудинов, Дагестан Республикасынынъ сырт зонасынынъ муниципаллык туьзилислерининъ аькимбасларынынъ орынбасарлары оьз докладлары ман, маслагатлары ман ортакшылык эттилер. 

Бу куьнги семинар йылы хабарласув ман, маьнели маьселеди шешуьв йолларын ортак излестируьв мен тамамланды.

Г. Сагиндикова.

Суьвретте: йыйын барысында.     

 

 

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group