• Сегодня: Среда, 1 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Саьрсемби, 1 Увыт айы, 2023

Халк ярыкландырувшымыздынъ сыйына

admin
Апрель13/ 2018

Муса Курманалиев оьз заманында тийисли билим алган: коьп мектеблерде окыган, арабша сувдыратып окып эм язып болган. 1925-нши йылда оны бактысы тагы бир халк ярыкландырувшымыз, окытувшы, фольклор йыювшы Абдул-Хамид Джанибеков пан йолыгыстырган. Олар экеви бирге латиница, сонъында кириллица негизинде ногай алфавитин туьзуьв уьстинде коьп куллык эткенлер.

Шарады оьткеруьвдинъ бас ниети – окувшыларда патриотизм сезимлерин тербиялав, оларды М.Курманалиевтинъ, ногайлардынъ арасында биринши СССР Язувшылар союзынынъ агзасынынъ оьнери мен кызыксындырув. 

Мектебке бу сыдыралар авторы, мектеб окытувшылары, авыл китапхана куллыкшысы А.Шекирова, мектеб окувшылары шакыртылып келген эдилер. Солай ок шарада мектеб директорынынъ орынбасарлары Т.Бариева, К.Кокеева катнастылар.

Шарады юритуьвшилер конакларга сонынъ бас ниети, М.Курманалиевтинъ яшав йолы акында хабарладылар. Олар ярыкландырувшыдынъ ятлавларын, языскан хатларын айырып белгиледилер. Бу сыдыралардынъ авторы М.Курманалиевтинъ яратувшылыгы акында соьйледи.

Шарадынъ тамамында балалар халк ярыкландырувшы, окытувшы, шаир эм язувшы акында коьп янъы эм кызыклы затлар билгенин билдирдилер.

С. Межитов, Куьнбатар авылы. 

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group