• Сегодня: Понедельник, 6 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Каты куьн, 5 Увыт айы, 2023

Ойы теренленип, билими артады

admin
Апрель19/ 2018

Бу шара биринши кере озгарылмайды, йыл сайын район мектеблерининъ окувшылары туьрли сабаклар бойынша оьзлерининъ кызыклы тергев куллыкларын аьзирлеп, баслап оьзлерининъ мектеблеринде, сонъ район, республика кезеклеринде озгарылатаган шарада катнасадылар.

Бу йыл А-Х.Джанибеков атындагы мектебинде озгарылган «Первоцвет» шарасында доьртинши класс окувшылары Алишер Юмартов (биринши орын), Айнагуль Ваисова (экинши орын), Амина Курганова (уьшинши орын) савгалы орынларга тийисли болган эдилер. Сонъында Алишер Юмартов оьз мектебин тийислисинше йогары дережеде район кезегинде оьткен шарада яклаган.

Ол оьзининъ легоконструирование темасына багысланган тергев куллыгын кызыклы кепте тоьрешилердинъ коьнъиллерине еткерип болды.

Алишер кишкей заманыннан алып лего конструкторы ман аьвлигип келеди.

– Мага биринши лего конструкторды уьш ясымда савгалаганлар, баслап мага сол ойыншыкты Арсен акам йыйнамага коьмек этетаган эди, аьли мен оьзим инилериме уьйретемен. Мен буьгуьнлерде аьвлигетаган исим мага бек кызыклы болып коьринеди, – дейди Алишер.

Алишердинъ аьвлигуьви мага да бек кызыклы болып коьринди. Элбетте, конструктор ман аьвлигуьв баладынъ ойын да теренлетеди, кол моторикасын да оьрлендиреди. Алишердинъ буьгуьнги кызыксынувы келеекте кеспи сайлавда да оьз косымын этпеге болаяк. Уьстинликлер сага, Алишер.

Г. Сагиндикова.

Суьвретте: А.Юмартов.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group