• Сегодня: Среда, 1 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Саьрсемби, 1 Увыт айы, 2023

Налог йыювга артык эс берилсин

admin
Апрель19/ 2018

Муннан сонъ М. Аджеков янъыларда оьткен йылдынъ ис сырагылары бойынша Дагестан Республикасынынъ ерли самоуправление субъектлери арасында «Ногайский район» МО администрациясы 2-нши орынды казанганын айырым белгиледи. Ол сонынъ акында шайытлайтаган документти район администрациясынынъ экономика боьлигининъ етекшисининъ кесек заманга исин толтырувшысы Р.Сеитовага шатлыклы аьлде тапшырды.

Район етекшисининъ айтувы ман, буьгуьнлерде Иран патшалыгы кой этин сатып алувга Россия ман келисуьв туьзбеге суьеди. Сол савдалыктан туьскен баьри акшаларды да Москва Ногай районына йибермеге макуллыгын билдирген. М.Аджековтынъ соьзи мен, ол 3 миллиардка ювык акша болады. Сол ок заман район еринде 1000 янъы ис орынлары ашылаяк. Ол зат районга дотациялар аркасы ман яшавды коймага эм донорлар санына кирмеге амал берер эди.

«Бу юма, 20-ншы коькек айында, РФ Президенти Владимир Путиннинъ катнасувы ман Прикаспий регионын оьрлентуьв акында кенъес оьткериледи, сол кенъесте бу соравлар да ойласылып каралаяк. Мен бу соравлар аьли ок шешилген деп айтып болмайман, тек солар бизим пайдамызга шешилер деп соьз бергенлер», – деди М.Аджеков.

Район аькимбасынынъ орынбасары Хамидулла Саитов районда турак уьй-коммуналлык тармагындагы аьллер осал экенин билдирди. Онынъ айтувы ман, баьри де коьп квартиралы уьйлерди эсапка алув керек. Эгер сол ис заманында толтыртылмаса, «бизди басымыздан бирев де сыйпамаяк».

Х.Саитов солай ок налоглар йыюв бойынша быйылдынъ оьткен кварталынынъ сырагыла- ры ман йыйылганларды таныстырды. Онынъ соьзине коьре, район авыллары бойынша баьриси 28 миллион маьнет акшадан артык налоглар йыйылган. «Болса да бу яваплы эм маьнели иске баьри авыл администрациялары да тийисли эс бермейдилер. Айтпага, «Ортатюбинский сельсовет», «Коктюбинский сельсовет» авыл поселениелери ерлеринде налог йыюв тоьмен дережеде, олар планды толтырмаганлар. Соны ман бирге «сельсовет Арсланбековский» СП МО налог йыювды 214 процентке, «сельсовет Карасувский» СП МО – 207 процентке артыгы ман толтырганлар. Бу кварталда «село Терекли-Мектеб» авыл поселениеси налоглар йыювды 136 процентке, «село Эдиге» – 130 процентке толтырмага уьлгиргенлер. Соларга етисуьв уьшин «село Кумли» авыл поселениесининъ етекшилерине де бираз шалысув керегеди. Баьриси соны ман биринши кварталдынъ ызында район авыллары бойынша налоглар йыюв 113 процентке толтырылган демеге керек», – деди Х.Саитов.

Район аькимбасы М.Аджеков налоглар йыюв яктан энъ де тоьмен коьрсетимлер «сельсовет Коктюбинский» авыл поселениесинде экенин айырым белгиледи. Йыйында келеяткан Уллы Енъуьвдинъ 73-нши йыллыгын байрамшылав акында сорав ман район ветеранлар советининъ председатели Акманбет Сангишиев шыгып соьйледи. Коьтерилген сорав ман байланыста район комиссиясын туьзуьв акында карар алдылар.

М.Ханов.

Суьвретте: С.Межитовады эм И.Янакаевады М.Аджеков савгалав шагында.

Г.Аблезовадынъ алган суьврети.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group