• Сегодня: Среда, 1 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Саьрсемби, 1 Увыт айы, 2023

Аьдем иси мен ярасык

admin
Апрель20/ 2018

Асылы ман Еминат Кумлы авылыннан болады.  Ол Матак эм Танъбийке Абдулкеримовлардынъ аьелинде тувып-оьскен.  Бала шагыннан «доктор» болаякпан деген мырады кызды 1973-нши йыл Кизляр каласындагы медициналык училищесине аькелди. Окувын тамамлаганнан сонъ, ол оьз сайлаган кесписинде биринши абытларын этип, Кумлы авыл фельдшерлик пунктында баслайды. Сол йылларда онда медициналык куллыкшылары болып куллык эткен Зейнап Сеитова, Авкеш Умарова яс кызды оьз бай сулыпларына, усталыкларына уьйретип, коьп кеспи сыхырлыгы ман таныстырадылар.  Оннан сонъ оьз усталыгын оьстируьв мырадта кызга Шумлелик авылда, район орталык больницасынынъ балалар боьлигинде, оннан сонъ 10 йыллар бойы балалар тувув уьйинде акушерка исин етимисли юритпеге туьсти. 1995-нши йылдан алып, буьгуьнлерге дейим ол оьз аьрекетин район поликлиникасынынъ кыскаяклылар консультация алатаган кабинетинде бардырады. Ол Гиппократка берген антына дайым да алал болып келеди. Онынъ ис йолдаслары арасында да сый-абырайы уьйкен. Ол кайда эм ким мен куллык этсе де, дайым да оьз ис йолында билимин оьстирмеге, куллыгына яваплы карамага шалысып келди. Онынъ ис аьрекетинде бирге куллык эткен бай сулыплы врачлар А.Абдурахманова, балалар врачы А. Буланбаева, врач-гинекологлары А.Арсланов, Г. Теминдарова (яткан ери ярык болсын), З. Куруптурсунова, Г. Тангаева эм сондай баскалар ога коьрим болып, исин йогары дережеде этуьвге оьз уьлисин косканлар.

 – Еминат Матаковна оьз кесписин суьйген, оьз исине яваплы, тоьгеректегилерге йылы караган, йогары дережеде болган кеспи иеси болады. Буьгуьнги яс медициналык куллыкшыларымызга онынъ ис аьрекетинде яваплыгы, яшав йолы дайым коьрим, – дейди оны ман бирге коьп йыллар бойы аьрекет эткен акушер-гинеколог врачы Аскерхан Рахмедович Арсланов. 

Коьп йыллар бойы бир минсиз эткен аьрекети уьшин Еминат Матаковна «Савлыкты саклав тармагынынъ алдышысы» деген сыйлы атка, коьплеген Сый грамоталарына тийисли этилген. 

Еминат Манкаева, сайлаган кесписине алал болган куллыкшы болып калмай, ийги аьел бийкеси, суьйикли ана эм алал ян косак. Суьйикли исиннен баска кыскаяклыдынъ яшавында маьнели орынды онынъ татым аьели алады.  Эри Зекерья ман Еминат Манкаевлердинъ 44 йыл артта курган татым аьелинде уьш аьвлетлери Муратбек, Нарбек, кызлары Алия яшавда орынларын тавып, оьз аьеллерин курып, суьйген ислери бойынша куллык этип, оьз пайдасын элине тийдирип келедилер. Буьгуьнлерде аьел иелерининъ яшавын балдан таьтли 9 уныклары етимисли окувы ман, яратувшылык, спорт тармагында бийик уьстинликлери мен куьезлерин арттырып келедилер. Янъыларда оьз аьвлетлери эм уныклары тоьгерегинде наьсипли ана, сыйлы кеспидинъ иеси оьзининъ 65 йыллык мерекесин де белгиледи. Сол тувыл ма шынты наьсип дегенинъ?! 

 Еминат Матаковна, аьдемлер уьшин керекли эм пайдалы кеспинъиз сизге келеекте де уьйкен суьйиниш, етимислер аькелсин.

Г. Нурдинова.

Суьвретте: Еминат Манкаева.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group