• Сегодня: Суббота, 25 марта, 2023
  • Буьгуьн: Уллы юма, 24 Навруз айы, 2023

Оьнерли балалар аз тувыл

admin
Апрель27/ 2018

– Ана тилди, аьдетлерди билуьв – ол ногай халкынынъ маданиятлык байлыгы болады. Ол буьгуьнге дейим де ногай халкынынъ байлыгы, коьнъилининъ булагынынъ бириси болып, халкына куллык этип келеди, туьзилуьв куьшлерине ынамды беркитеди. Йылдан-йылга еримиз оьнерлилер мен бай экенин, а балаларымыз ана тилин, аьдетлерин билмеге суьетаганын коьремиз, – деди авыл аькимбасы. Тоьрелер тизиминде болган «Тынышлык» деген авыллар ара маданият-тыншаюв орталыгынынъ алдышы специалистлери Марина Баранова, Лариса Курмалова, Джанай авылдынъ ортак билимлендируьв мектебининъ окытувшылары, «Эдиге» деген ногай маданият орталыгынынъ правлениесининъ агзасы Султан Язлиев ярыс катнасувшыларын «Биринши абытлары», «Художестволык соьзи», «Хореография», «Вокал», «Халк йырлары», «Кол усталык санияты» деген номинациялары бойынша бааладылар. 

Ярыс катнасувшылары ногай тилинде йырлар йырладылар, ятлавлар айттылар, туьрли биювлерин оьнерли бийидилер, кол усталыклары ман йыйылганларды таныстырдылар. 

Ярыс тамамы бойынша Марат Якубов (Джанай авылы) – «Художестволык соьзи» деген номинациясында, «Куьпелек» хореографиялык куьби (Джанай авылы) – «Хореография» номинациясында, Алина Ибрагимова (Ясын Соккан авылы) – «Вокал» номинациясында, Сафина Булатова (Джанай авылы) – «Кол усталыгын коьрсетуьв» номинациясында фестиваль енъуьвшилери болып шыктылар. Баска болып, «Эдиге» деген ногай маданиятынынъ орталыгы каравшылардынъ яратувынынъ савгасын Милана Байрамалиевага, Асель Айдаровага эм Эльфат Игалиевке тапшырды.  

Аьдет бойынша ярыстынъ аьр бир катнасувшысына «сельсовет Джанайский» МО аькимбасы Сагид Джуманов та эстелик савгасын тапшырды. Соьйтип, фестиваль Красноярский районында яшайтаган ногайлар арасында саниятты суьйген коьп оьнерли саьбийлер барын коьрсетти. Ярык, йылы эм  йогары коьнъилде оьтти.

Суьвретте: шара катнасувшылары.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group