• Сегодня: Среда, 29 марта, 2023
  • Буьгуьн: Саьрсемби, 29 Навруз айы, 2023

Ойын кызыклы оьтти

admin
Апрель27/ 2018

Шарада студентлер Зиявдин Савкатов, Ислам Тилеков белсенли катнас туттылар. Негизли уйгынлав демевлигин «Эдиге» орталыгынынъ етекшилевининъ агзалары Байрам Юлушев, Батырхан Елмамбетов, Султан Язлиев эттилер. Кубоктынъ ойнатылувына, айтпага, «Растопуловка», «Бабаевские», «Лапас», «Джанай», «Эдиге» «Орда» эм «Рамадан» деген ети командалары ортакшылык эттилер. Ярыстынъ ашылувында «Эдиге» орталыгынынъ атыннан Эльдар Идрисов, Байрам Юлушев эм Батырхан Елмамбетов соьйледилер. Олар йыйылганларды байрам ман кутладылар, баьрисин де аьдил ойынга шакырдылар эм куьшлилерге енъуьвди йорадылар. 

Оннан сонъ, соьз Ногай яслар союзынынъ етекшиси Адиль Иргалиевке берилди. Ол мундай шаралардынъ яслар уьшин маьнелиги акында айтты, ясларды ямагатлык яшавында белсенли катнаспага, яшавда оьзин эм оьзининъ энъ ийги ымтылысларын дайым коьрсетпеге шакырды.

Ярыстынъ тамамы бойынша Лапас авылыннан командасы енъуьвши болып шыкты. Экинши орынга «Эдиге» командасы тийисли этилди. Уьшинши орынды Бабаевский микрорайоныннан командасы бийледи. VI «Эдиге» кубогынынъ ийги ойнавшылары деп Рамин Нуралиев, Рамин Хожухаев, Тимур Савкатов белгилендилер. Енъуьвшилер кубокка, медальлерге, Сый грамоталарга, савгаларга тийисли этилдилер. 

Озгарылган шара «Эдиге» деген Ногай маданият орталыгынынъ янъы оьлшемин коьрсетти. Эндиги орталык баска туьрли ястагы категориялы аьдемлер мен де куллык юритеди эм оьз аьрекетин де оьстирип келеди. Онда туьзилген Ногай яслар союзы да бу йыл ишинде 15 йыллык мерекесин белгилемеге мыратланады. 

Суьвретте: ярыс енъуьвшилери.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group