• Сегодня: Среда, 1 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Саьрсемби, 1 Увыт айы, 2023

Кавга куьни

admin
Май07/ 2018

Анам, минип тоьбеге, 
Тастарын кайта булгайды, 
Коьзясларын бес тоьгип, 
Эксип-ирип йылайды.

Аьзиз анам, мен тезден, 
Буйыртса, кавгадан кайтарман. 
Душпанды кувып Элден, 
Омыравга медальлер тагарман.

Оьлим оьршиккен ят ерлерде, 
Каты кавга туьнлерде, 
Минага суьринди яс аьскер, 
Аьжел тырнагы коьринди сол аьсер.

Узак авылда, Ногай шоьлде, 
Камыс ябылган ямпик уьйде 
Ана юреги туьсинде сескенди, 
Сезип баьледи, Аллады эскерди.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group