Кавга куьни

Анам, минип тоьбеге, 
Тастарын кайта булгайды, 
Коьзясларын бес тоьгип, 
Эксип-ирип йылайды.

Аьзиз анам, мен тезден, 
Буйыртса, кавгадан кайтарман. 
Душпанды кувып Элден, 
Омыравга медальлер тагарман.

Оьлим оьршиккен ят ерлерде, 
Каты кавга туьнлерде, 
Минага суьринди яс аьскер, 
Аьжел тырнагы коьринди сол аьсер.

Узак авылда, Ногай шоьлде, 
Камыс ябылган ямпик уьйде 
Ана юреги туьсинде сескенди, 
Сезип баьледи, Аллады эскерди.