• Сегодня: Понедельник, 27 марта, 2023
  • Буьгуьн: Дуьйсемби, 27 Навруз айы, 2023

Энъ де сыйлы эстеликли байрамымыз

admin
Май09/ 2018

1948-нши йылга дейим Енъуьв куьни тыншаюв куьни болып келген, болса да 1947-нши йылдынъ 23-нши декабринде ол аьдетли ис куьнине кайтарылган. Соннан 18 йылдан сонъ КПСС ЦК-нинъ Генераллык секретари Л.И.Брежнев Уллы Енъуьвдинъ 20 йыллык сыйына 1965-нши йылдан алып Енъуьв куьнди кайтарып тыншаюв куьни эткен, Москвада Кызыл майданда сол шаклы йыллардан бери оьткерилмеген аьскерлер парадын йыл сайынлык аьдетли йорыкка киргисткен. Сол йылдан алып Енъуьв куьни Уллы Октябрь социалист революция байрамыннан сонъ элимизде экинши уьйкен байрамга айланган. Л.Брежнев 1967-нши йылда Енъуьв куьнине багыслап оьз колы ман Москвада Белгисиз аьскершидинъ камырын сыйлы эстелик кебинде беркиткен. 
СССР бузылган сонъ аьскер парадлары Кызыл майданда 1995-нши йылга дейим койылган. Уллы Енъуьвдинъ 50 йыллыгына Москвада эки парад оьткерилген: Кызыл майданда – ветеранлар парады, Поклонный тавында – аьскерлер эм согыс техникасынынъ парады. Соннан алып Кызыл майданда парадлар йылда да оьткерилип келеди, тек согыс техникасыз. 2008-нши йылда Енъуьв куьнинде аьскер парады эндигиси согыс техникасынынъ эм авиациядынъ катнасувы ман озгарылып басланган эм буьгуьнге дейим йыл сайын оьткериледи. 
2012-нши йылда Томскта биринши кере «Оьлимсиз полк» акциясы озгарылады. 2013-нши йылдан алып бу акция ийги аьдетке айланады эм савлайы Россияга, онынъ да кырына таралып барады. Аьлиги заманда бу акцияда миллионлаган аьдемлер эм РФ Президенти В.Путин оьзи де катнасады. Енъуьв куьнинде биз оьзимиздинъ согыста катнаскан аталарымыздынъ, кардаш-тувганларымыздынъ суьвретлерин алып, орамларга шыгамыз. Ол зат Уллы Енъуьв биз уьшин ортак байрам, 9-ншы Май куьни – ол бизим энъ де эстеликли эм сыйлы куьнимиз экенин сав дуныяга шайытлайды.
Енъуьв куьни мен сизди, авылдаслар!

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group