• Сегодня: Среда, 1 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Саьрсемби, 1 Увыт айы, 2023

Атайынынъ йолы ман

admin
Май10/ 2018

Терекли-Мектебте тогызыншы классты кутарып, Черкесск каласындагы колледждинъ юридический боьлигине туьседи. Сонда да ол тайский бокс пан каьр шегуьвин бардырады: ярысларда катнасады, СКФО баргысына тийисли этиледи эм 2013-нши йыл Одессада Дуныя кубогынынъ иеси болады.
Окувын кутарып, диплом алып, тувган авылына кайтады, Терекли-Мектебтеги спорт школасына самбо бойынша тренер болып туьседи. Соны ман бирге ол Махачкаладагы университеттинъ юридический факультетине заочно окымага туьседи. Буьгуьнлерде университетте  бесинши курсында окыйды.
Хайрудин бала заманыннан алып оьзининъ атайына усамага суьетаган эди, сога коьре де ол атайынынъ атын суьйип юритетаган эди. Атайы 18 ясында немец баскыншыларыннан Тувган Элин коршаламага кеткенин биле турып, Хайрудин де Аьскер сырасына бармага суьетаганын дайым да айтып туратаган эди.
Хайрудиннинъ атайы фашистлерге карсы йигитлерше согыскан. Савлай Европады оьткен эм уьйине орденлер мен эм медальлер мен кайтып келген. Сонынъ уьшин де Хайрудин оьзин Аьскер сырасына шакырганын уьйкен оьктемлик пен йолыкты. Озган йылдынъ май айыннан алып ол РФ миллет гвардия аьскерининъ  Жуков эм Кызыл Юлдыз орденлерининъ иеси дивизиясынынъ сырасында служба бардырады. Аьскерлик аьрекетининъ кыйынлыкларын енъил озгармага ога граждан яшавында тапкан спорт етимислери ярдам этеди. Онынъ суьврети дивизиядынъ спорт етимислерине багысланган стендте биринши болып илинген. Ротада ога бир неше кере грамоталар тапшырганлар. Айтпага, 23 февраль куьнине ога сержант деген  аьскерлик  звание берилген. Янъыларда дивизиядынъ командири генерал-майор Е.Токаренко  ийги окувы уьшин  ога грамота тапшырды. Хайрудиннинъ атайы Тувган Элин саклав йолында  оьзининъ йиени мен оьктемсимеге болады.
Магомет Кожаев.
Суьвретте: Хайрудин Лукманов.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group