• Сегодня: Суббота, 28 января, 2023
  • Буьгуьн: Юма сонъгы, 28 Канътар айы, 2023

Аминадынъ уьстинлиги

admin
Май15/ 2018

Амина йогары белгилерге окып, аьр бир мектеб яшавында болсын, район кезегинде болсын, озгарылатаган шараларда катнаспага болады. Оьткен йылларда да ол «Первоцвет» (бу шара бизде йыл сайын озгарылады) шарасынынъ район кезегинде оьткенинде савгалы орынларга тийисли болган.
Амина Акманбетова бизди оьзининъ уьстинликлери мен аз суьйинтпейди. Ол кайсы ерде катнасса да, оьзининъ терен билимин, оьнерин коьрсетип келеди. Бу катнаскан «Первоцвет» шарасында да ол оьзининъ билимин коьрсетип, тергев исин йигерли яклады эм Сый грамотасына да тийисли болып кайтты.
Аьперим сага, Амина! Уьйкен уьстинликлер, келеектеги йолынъ аьр дайым ашык болсын!
Г. Янгазиева, окытувшы.
Суьвретте: Амина окытувшысы ман.   

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group