Аминадынъ уьстинлиги

Амина йогары белгилерге окып, аьр бир мектеб яшавында болсын, район кезегинде болсын, озгарылатаган шараларда катнаспага болады. Оьткен йылларда да ол «Первоцвет» (бу шара бизде йыл сайын озгарылады) шарасынынъ район кезегинде оьткенинде савгалы орынларга тийисли болган.
Амина Акманбетова бизди оьзининъ уьстинликлери мен аз суьйинтпейди. Ол кайсы ерде катнасса да, оьзининъ терен билимин, оьнерин коьрсетип келеди. Бу катнаскан «Первоцвет» шарасында да ол оьзининъ билимин коьрсетип, тергев исин йигерли яклады эм Сый грамотасына да тийисли болып кайтты.
Аьперим сага, Амина! Уьйкен уьстинликлер, келеектеги йолынъ аьр дайым ашык болсын!
Г. Янгазиева, окытувшы.
Суьвретте: Амина окытувшысы ман.