Байрам ниети – элимиздинъ халкын бирлестируьв

4-нши ноябрь – Халк бирлигининъ куьни

Быйыл Халк бирлигининъ куьни Россия Федерациясында 16-ншы кере байрамшыланаяк. Сол куьн РФ Президентининъ 2004-нши йылдынъ 29-ншы декабриндеги айырым Указы ман Россия аьскершилик данъкынынъ куьни, патшалык байрамы деп беркитилген.

Халк бирлигининъ куьни – яс байрамлардынъ бириси, сол элимизде шатлыклы эм савлайхалклык байрам кебинде белгиленеди. Бу байрамнынъ ниети – Россия яшавшыларын олардынъ социаллык аьллери, миллети эм дин баскалыгына карамастан бирлестируьв. Сол куьн элимиздинъ гражданлары 1612-нши йылдагы тарих оьзгерисине багысланган шатлык пан байланыста озган заманларды эскередилер эм байрам шараларын оьткередилер.

Политикалык партиялары митинглер эм парадлар озгарадылар. Калалар эм авыллар майданларында туьрли ярмалыклар, уьйкенлерге, ясларга эм балаларга багысланган концерт программалары, выставкалар уйгынланып оьткериледи.

Байрамнынъ бас орыны – Москвадагы Кызыл майдан. Сол куьн Минин эм Пожарскийдинъ эстелигине шешекейлер байламлары салынады, митинглер, саваплык акциялары оьткериледи, РФ Президенти элимиздинъ халкын байрам ман кутлайды, Кремльде тийисли сый казанган аьдемлерге йогары патшалык савгалары тапшырылады.

Нижний Новгород каласында, Кузьма Мининнинъ тувган еринде, байрам айырым шатлык пан озгарылады.

2001-нши йылдан алып «Аталык алтари» деп аталган ямагат патриот акциясы оьткериледи. Сонда социаллык активистлери, маданият тармагынынъ куллыкшылары, студентлер, мектеб окувшылары катнасадылар. Олар 1612-нши йылда Нижний Новогород каласында басланган эм Москвадагы Кызыл майданда кутылган халк ополчениесининъ йолы ман юрип оьтедилер.

Россия халкларынынъ бирлигининъ куьни мен баьри де ердеслеримизди кутлаймыз. Аьр кимге де берк ден савлыкты, кувнак шатлыкты, уьйкен уьстинликлерди, наьсипти йораймыз. Бизим етимислеримиз – бизим бирлигимизде!