• Сегодня: Четверг, 9 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Саьрсемби, 8 Увыт айы, 2023

Халкты бирлестируьвши нурдай яркырасын

admin
Май17/ 2018

Межигиттинъ ашылувына багысланган йыйынды Дагестан муфтиятындагы Ногай районы бойынша билимлендируьв боьлигининъ етекшиси Али Арсланов ашты. 
Куванышлы шара сыйлы Куран китабиннен аят окувдан басланды. Оннан сонъ А.Арсланов соьзди «Ногайский район» МР Депутатлар йыйынынынъ председатели Руслан Насыровка берди.

«Буьгуьн авылынъызда уьйкен байрам. Мунавдай аьруьв ыспайы, онъайлы, заманга келисли межигитти курувда авылдынъ аьр бир яшавшысынынъ да кыйыны бар. Аьр бир аьдем колыннан келген ярдамын эткен. Соьйтип сиз оьз тыпаклыгынъызды баьрине де коьрсеттинъиз. Сизге наьсип, берекет, ийман йорайман», – деди Р.Насыров.
Авыл яшавшыларын сондай янъылык пан кутламага келгенлер арасында Дагестан муфтийининъ 1-нши орынбасары Абдурахман Аджимуллаев те бар. Ол республика дин басшысы атыннан баьрисин де кутлады. 
«Авылынъыздынъ янъы межигити сизди бирлестируьвши нур болып яркырасын. Бу сондай ийгилик сыйлы Рамазан айы басланаяктынъ алдында ашылып туры. Мен сизди сонынъ басланувы ман кутлайман. Рамазан айы – ол саваплы ийги ислердинъ айы. Алла-Таала бизге оьзи ярдам этсин эм ийги ислерге йол ашсын», – деди А.Аджимуллаев.
Нариман авыл ямагатын Ногай район Имамлар советининъ председатели Мухаммад Атангулов та кутлады. Ол, ийги йоравларын айтып, авыл имамы Мавлимберди Арслановка эм Адиль Эсенгельдиевке район Имамлар совети атыннан разылык хатлар тапшырды. Оьз кезуьви мен А.Эсенгельдиев те межигит курылысында белсенлик коьрсеткени уьшин А.Джуманбетов пан А.Баймуратовка разылык хатлар берди.
Шатлыклы йыйында шыгып соьйлегенлер: авыл Ясуьйкенлер советининъ председатели Камалдин Асанов, «сельсовет Коктюбинский» СП МО аькимбасы Замир Суюндиков, межигитти энъ биринши болып курып баслаган Солтанбек Менлибаев, авыл имамы Мавлимберди Арсланов, авыл ясуьйкени Каирбек Юмартов, межигитке карыж йыювды уйгынлаган Амир Курманбаевтинъ атасы Исламали Курманбаев, Алимхан Асанов атындагы авыл орта школасынынъ директоры Джамалудин Эсиргепов, Алимхан Бекманбетов межигитти курувда авыл ясларынынъ салган кыйынларын, аталарымыздынъ ислам дини эл арасында нызамды, эдаплыкты беркитуьвде, яс несиллерди тербиялавда туткан бийик орынын айырым белгиледилер. 
Йыйыннынъ тамамында Червленные Буруны авыл имамы Умар Найманов кутлав соьзлерге косылды эм мусылман аьдем межигит ишинде оьзин кайтип юритпеге кереги акында маслагат соьзин айтты.
Йыйыннан сонъ келген конаклар, авыл яшавшылары байрам ас-сувын таттылар. Оннан сонъ байрам программасына коьре спорт ярыслары болып оьттилер.
М. Юнусов.
Суьвретте: шатлыклы байрамда. 

 

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group