• Сегодня: Четверг, 9 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Саьрсемби, 8 Увыт айы, 2023

Кыскаяклылар форумы оьтти

admin
Май17/ 2018

Шара оьткен сахна туьрли туьсли шарлар ман, шешекейлер мен, кыскаяклылардынъ ногай миллет кийимлери мен, фойеде ногай термединъ курылувы, ногай халкынынъ уьйшиликте кулланув алатлары, миллет аслары ман ярасыкланган эди. Йыйылган каравшылардынъ саны коьп болмаса да, шара йогары коьнъилде оьтти.
Форумнынъ программасында дин, тербиялав иси акында тематикалык доклады, белгили шаирлердинъ анадынъ, кыскаяклыдынъ акында ятлавлары, йырлары, кийим коьрсетуьвлери кирген эди. Форумды художестволык етекшиси Альмира Тунгатаровадынъ етекшилиги астында «Кийгизим» деген биюви мен «Карлыгашлар» ансамбли ашты. 
Йыйылганлар ногай театр актерларынынъ кызыклы ойнавында «Меним анам» деген коьрсетуьвининъ уьзигин карадылар. Йыйылганлар «Ногай кыскаяклы туьнегуьн эм буьгуьн», «Ногай кыскаяклысы Уллы Аталык согысында» деген видеороликлерин карап, кыскаяклыдынъ туьрли бактылары ман таныстылар. Баска болып, ДР ат казанган маданият куллыкшысы, «Лашынлар» деген балалар ансамблининъ етекшиси Алимет Аблезова аьвелгиде кыскаяклылардынъ ногай миллет кийимлери мен йыйылганларды таныстырды, олардынъ акында кызыклы хабарлады.  Эдиге авыл яшавшысы Салимет Абдулхамитова аьелдинъ баалыгы, кыскаяклылар сол баалыкты саклап билмеге кереги, диннинъ маьнелиги акында маслагат соьзлери мен йыйылганлар ман боьлисип кетти. Окувшылардынъ анъ, эдап ягыннан тербияланувы акында оьз докладын А-Х.Ш.Джанибеков атындагы мектебининъ окытувшысы Диана Ахмедова да окып эситтирди.  Сол мектебтинъ театраллык кружогынынъ етекшиси Марина Кургановадынъ уйгынлавы ман кружок аьрекетшилери шаир Сергей Михалковтынъ «Кайсы аналар да керекли, кайдай аналар да маьнели» деген орыс тилинде ятлавын сценага шыгарып йогары оьнерде коьрсеттилер. Л. Атангулова, А. Темиржанова, Х. Атангулова эм баскалар нашидлер, йырлар йырлап шарага ярасыклык костылар. 
Форумда дин аьрекетшиси имам Абу Ханифа атындагы медресединъ кыскаяклылар боьлигининъ етекшиси Мунира Компазова, ДР Муфтияты бойынша ярыкландырув боьлигининъ етекшиси Айшат Нурмагомедова соьйледилер. Олар кыскаяклыдынъ ямагаттагы орыны, эдаплык, патриотизм, аьдетлерди саклав акында, буьгуьнлерде кыскаяклы баьри тармакларда да, айтпага, политикада, экономикада, илмиде, маданиятта, билимлендируьвде   маьнели орынды тутып келетаганы акында, кыскаяклы биринши болып, ана, аьптей, уьй ошагын саклавшы, аьелде эр аьдемге тирев болатаганы акында кызыклы хабарлап кеттилер.
Форумнынъ сонъында Айшат Нурмагомедова йыйылганларга, шарады уйгынлавда белсенли катнасканларга уьйкен разылыгын билдирди.  
Оьткен форум онда йыйылганлардынъ аьр кайсысынынъ да юрегининъ туьбинде йылы сезимлер калдырып, ийгиликке, яхшылыкка йол ашты.   
Г. Нурдинова.
Суьвретте: шарадан коьринис.   

 

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group