• Сегодня: Четверг, 9 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Саьрсемби, 8 Увыт айы, 2023

Атамнынъ келбети эсимде дайымга

admin
Май18/ 2018

Янъыларда Енъуьв куьни алдында сол байрамга, тарихке багыслап, ерли уьлке танув уьйининъ етекшиси Каирбек Бальгишиев пен орталык китапхана куллыкшылары эрклик дерисин озгардылар. Сол деристе Уллы Аталык согысынынъ катнасувшыларынынъ увыллары эм кызлары, немереси, Кадрия атындагы мектебтинъ 8-нши класс окувшылары катнастылар. Деристи китапхана куллыкшысы А.Якубова ман окувшы Р.Акимова юриттилер. Атасынынъ согыс йоллары акында А-З.Лукманов, А.Ярикбаев кызыклы хабарладылар, согыс ветераны Хайрудин Лукмановтынъ немереси Алина Лукманова ярасык кепте сол йылларга багысланган ятлавын окыды. Солай ок, согыс ветеранынынъ уныгы Замир Якубов (8-нши класс окувшысы) атасы акында аьзирлеген билдируьвин окып эситтирди. 
Согыс ветеранларынынъ балалары ман йолыгыс бек аьруьв, кызыклы озды.
– Меним атам согыс йылларда 18 ясындагы окытувшы эди. Ол согыс басланганлай ок, оьз ыхтыяры ман согыспага кетпеге разы эди, тек ол, сол заман билимли аьдемлердинъ бириси болганнан сонъ, оны аьскершилер сырасына алмага суьймеген эдилер, тек меним атам коймай, тилегин кабыл эттирген, согыста радист болган. Онынъ савгалары бек коьп эди, ама атам И.Сталиннинъ колыннан алган Разылык хатын энъ уьйкен савга деп санайтаган эди, – деген хабарларын айтады А-З.Лукманов.
Согыс йылларында атасынынъ алган савгаларын аявлап саклайтаганлары акында айтты А.Ярикбаев. Ол яс несилге сондай согысларды коьрмегенин, ден савлыкты, таза аспанды йорап кетти.
Келген конакларга оьзининъ разылыгын К.Бальгишиев билдирди. Бу йолыгыслар яс несилде патриотизм сезимлерин, аталардынъ йигитлери уьшин оьктемликти тербиялайды.
Г. Сагиндикова.
Суьвретте: эрклик дериси.  

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group