• Сегодня: Суббота, 1 апреля, 2023
  • Буьгуьн: Юма сонъгы, 1 Коькек айы, 2023

Енъуьвге уьлисин коскан

admin
Май18/ 2018

Меним атам Сейпулла Мустафа улы Янмурзаев финлар ман согыста катнаскан, авыр яраланган. Уллы Аталык согысы басланганда оьгиз егилген арба ман уьш кере Кизлярга барган согыска алынъыз деп тилеп.Ама савлыгына коьре атамды аьрекет этип турган аьскер сырасына алмаганлар. Ама яман явды енъуьвге оьз уьлисин коспага суьйген йигит сондай уллы дав юрип  турганда, парахат турып болмайды. Ол яв ман куьрес юритпеге амал излейди. Атамнынъ кыйын салувы босына кетпейди, эм ол 1942-нши йыл Махач Дахадаев атлы партизан отряд сырасына алынады, разведотрядтынъ командири болады. Партизан отряды немец  аьскершилерининъ  козгалысларынынъ акында билдируьвлер табадылар,  бузув  аьрекетин юритедилер эм сол ок  заман партизан отрядын азык пан канагатлайдылар. Мысалы, тетем Куьшлихан эм анам Батий Сылув-Тоьбе авылында оьтпек салганлар эм отряд уьшин азык йыйнаганлар. Аьдемлер оьзлерининъ танъкы азыклары ман сол заман боьлискенлер.
Уллы Аталык согысынынъ аьр бир катнасувшысы акында ярык эс бизим юреклерде сакланар.
А.ЯНМУРЗАЕВА, врач.
Суьвретте: партизан козгалысынынъ катнасувшысы С.Янмурзаев.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group