• Сегодня: Четверг, 9 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Саьрсемби, 8 Увыт айы, 2023

Аьел наьсибининъ сырлары

admin
Май21/ 2018

Мен аьел наьсибининъ сырлары ман кызыксындым эм ис йолдасларымнан тоьмендеги ойларды эситтим.
– Бизим аьел наьсибининъ сыры сол: биз бир-биримизди сыйлап боламыз эм балаларымызды да ясуьйкенлерди сыйлап уьйретемиз. Олар бала шактан алып соьйтип тербияланадылар. Ата-анасын суьйген балалар соны оьз саьбийлеринде де тербиялап боларлар, – дейди Н.Кожаева.
– Аьел наьсибининъ сыры, мага коьре, бир-бирисине суьйим сезиминде, суьйимнинъ йогары сызыгы – дослык. Аьелде досласып уьйренмеге, бир-бирисин якламага, сол дослыкта алал болмага керек. Аьелдеги аьр аьдемнинъ кызыксынувлары аьелде калган баьрисиндики де болмага керек. Дайым да бир-бирисин кешип болув да керек, – дейди Г.Нурдинова.
– Эр мен хатын арасында йылы сезим катнасларды саклав уьшин, бас деп, бир-бирисине сенуьв керек, – деп косты оьз ойын Г.Сагиндикова.
Л.Уразаева.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group