• Сегодня: Пятница, 27 января, 2023
  • Буьгуьн: Уллы юма, 27 Канътар айы, 2023

Бу куьн шатлыклы оьтти

admin
Июнь04/ 2018

Мунда онлаган балалар ортакшылык эттилер. «Добрый пленэр» акциясы ишинде балалар табиат коьринислерин таза авада, бир саьат узагында суьвретледилер. Бу куьнги аьлемет шарага саниятлар мектебининъ окытувшысы М.Шалиева эм А-Х.Джанибеков атындагы мектебининъ окытувшысы А.Менглиязова конак болып шакырылган эдилер. Олар болса, бу шарада катнаскан балаларга, анълатув ислер юритип, уьстинликлер йорадылар. Таза авада ясалган коьринислер бир-бириннен ярасык эди, туьрли туьсли суьвретлер коьзди де кувантып, коьнъилди де коьтерди.
Сол ясалган суьвретлерди, белгиленген тоьрешилер карап, енъуьвшилерди де белгиледилер.
Сонда катнаскан балалар ишинде (уьйкенлер арасында) биринши орынга –Карина Аджибаева, экинши орынга – Рахим Тунгатаров эм Кристина Понамарева, уьшинши орынга – Алина Кусепова, Алина Лукманова, Лейла Суюндикова тийисли болдылар. Кишкей балалар да оьзлерининъ сонъгы оьнерлерин коьрсеттилер: Айдина Дусенбиева – биринши, Карина Мансурова эм Айбике Рамбердиева – экинши, Альфия Аджибатырова, Арина Башанова, Нурият Бегалиева уьшинши савгалы орынларга тийисли болдылар.
Шарадынъ барысында керексинген аьеллердинъ, сакат балаларга деп ойыншыклар, китаплер йыйылды. Сол йыйылган затларды балаларды коршалав куьнине багысланган шарада бермеге ниетленедилер. 
Окувшылардынъ россиялык козгалысынынъ куьнине багысланган шара оьз гимнын йырлав ман, аспанга шарлар йиберуьв мен тамамланды.

Г. Курганова.
Суьвретте: шара озган шагы.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group