• Сегодня: Воскресенье, 5 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Каты куьн, 5 Увыт айы, 2023

Кеспи байрамына багысланып

admin
Июнь04/ 2018

Ойынлардынъ тамамларына коьре, Рашид Отарбаев биринши, Алимхан Аюпов экинши, Магомет Кожаев уьшинши сыйлы орынларды бийледилер. Енъуьвшилерге социаллык куллыкшысынынъ куьнине багысланган шатлыклы йыйында грамоталар тапшырылаяклар.

С. Нуриев.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group