• Сегодня: Воскресенье, 29 января, 2023
  • Буьгуьн: Каты куьн, 29 Канътар айы, 2023

Балалык – алтын шак

admin
Июнь06/ 2018

    «Балалык – аьр кайсымызга энъ де наьсипли шак. Сога коьре эсте саклав керек

«саьбийди ийги этип оьстирер уьшин, бас деп, оны наьсипли этпеге тийисли».
О. Уайльд.

    Яздынъ 1-нши куьнинде энъ де яркын – Халклар ара балаларды коршалав куьни белгиленеди. Бу байрамга багысланган шаралар Терекли-Мектеб авылында коьнъил коьтерилис аьлде оьттилер. Байрам балалардынъ тетиклер мен шабысувыннан басланды.

Мунда 8-14 ясындагы, баьриси 29 бала ортакшылык эттилер. Сырагылар бойынша 8-10 ясындагы балалар сырасыннан 1-нши орынды Ансар Аблезов, 2-нши орынды Азим Танбулатов, 3-нши орынды Азим Манапов бийледилер. 10-14 ясындагы балалардан Мамат Ахмаджанов – 1-нши, Арифулла Курганов – 2-нши, Мурзахан Мурзагишиев – 3-нши орынларга тийисли болдылар. Ойынларда катнаскан баьри балалар да акшалай баргылар ман эм Сый грамоталар ман савгаландылар. Оларды «Ногайский район» МР администрация аькимбасынынъ орынбасары Х.Саитов эм билимлендируьв управлениесининъ методисти Б.Бекмурзаев кутладылар. Белгиленген шарады «Яслык» яслар орталыгы уйгынлады.
    Баска байрам шаралар «Ногайский район» МР администрациясынынъ, «село Терекли-Мектеб» СП МО администрациясынынъ, маданият уьйининъ уйгынлавы ман Капельгородский паркында оздылар. Саьбийлерди байрам ман «Ногайский район» МР администрация аькимбасынынъ орынбасары Б.Ярлыкапов эм «село Терекли-Мектеб» СП МО аькимбасы З.Аджибайрамов кутладылар. Олар балалардынъ яшавын яркын эм кыйынлыксыз этуьв – бизим бас борышымыз экенин белгиледилер.
Байрам концерти Ногай патшалык халк саз алатларынынъ оркестрининъ ойнавы эм кишкей йырлавшылар О.Бициев, А.Шамаева эм А.Саитовадынъ йырлавы ман ашылды. Солай ок «Ногай Эл», «Юлдыз», «Айсылув» балалар бавларынынъ тербияланувшылары бийидилер, Балалар китапханасынынъ окувшылары ятлавлар окыдылар, Балалар яратувшылык уьйининъ катнасувшылары эртеги коьрсеттилер, Саниятлар мектебининъ окувшысы, туьрли фестивальлерининъ лауреаты Б.Мусаев (окытувшысы А.Темиров) домбырада ойнады, Норильск каласыннан конак А.Мамуров йырлады. Мунда «Шоьл тавыслары» конкурсынынъ катнасувшылары да йырладылар, оларга Сый грамоталар эм савгалар тапшырылды.Тагы да «Айланай» эм «Карлыгаш» ансамбльлерининъ катнасувшылары бирге бийидилер. Оннан сонъ балаларга деп туьрли ойынлар эм конкурслар уйгынланды. Ойынларда катнаскан балалардынъ биреви де савгасыз кайтпады. Бу шараларды Г.Кокоева ман Б.Курманова юриттилер. 


    Саьбийлердинъ байрамында оларга «село Терекли-Мектеб» СП МО куллыкшылары таьтли сув эм мороженое пайладылар, «Инсан» саваплык фондынынъ ваькиллери таьтли затлар бердилер. Олар коьмек эткен савда юритуьвшилерге оьз разылыгын билдирдилер. 

Н. Кожаева.
 

 

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group