Киели Кадыр кешеси

Солар аьдемлерге бу, сонъгы яшавларда да наьсипли йолды коьрсетсин деген ниет пен этилген. Кадыр кешесинде ерге мынълаган маьлиеклер туьседилер, солардынъ коьплигиннен ер юзинде тар да болады. Бусырманлар бу айдынъ сонъгы уьш куьнин бек сыйлайдылар. Ама таварыйхларга коьре, Кадыр кешеси Рамазан айынынъ сонъгы он куьнинде болады деп белгиленген, тек бу куьн сол сыйлы айдынъ кайсы куьнинде де болмага болады. Пайхамбар (Алла-Таала оны оьзи саламласын эм сыйласын): «Бу кешеди айдынъ сонъгы он куьни ишинде изленъиз», – деп айткан. «Эгер сизинъ кайсынъыз болса да, сол кешеди сонъгы он куьнинде таппага куьши етпесе, сонъгы ети кешесинде изленъиз», – деген ол (Муслим).
Бу кеше бек тынык болады, юлдызлар туьспейдилер. Бу кешединъ оьзининъ айырым яркыравы, йылтыравы болады. Эртенъликте куьннинъ коьзи саьвлелерсиз, толы айдай болып атады. Арада бир Алла-Таала бу кешединъ белгилерин береди. Бир кере Пайхамбар бу кешединъ келуьвинде туьсинде сув ман балшыкка карап ийилгенин коьрген. Сол йыл бу аьлемет оьзгерис Рамазан айынынъ 21-нши куьнинде, эртенги намазды кылган шакта болган.
Бу кешеде аьр бир бусырман аьдем Алла-Тааладан тилек тилевде озгармага керек. Кадыр кешесинде тилек тилеген аьдемлердинъ куьналери кешириледи. Эгер бу кеше куьналер этсенъиз, тек оьзинъизден коьринъиз.
Кадыр кешесинде Киели Кураннынъ аятлары окылады, зикир шегиледи, оьзинъиздинъ, ювыкларынъыздынъ куьналерин кешируьв тиленеди. Бу кешесинде энъ де баалы – Алла-Тааладан кешируьвди юрек тазалык пан тилев.
«Бу кешесинде Алла-Таалага кайтип тилек тилемеге керек», – деген Аишадынъ (Алла-Таала оны оьзи саламласын эм сыйласын) соравына Пайхамбар булай явап берген: «Алла-Таала! Сен кешируьвши эм кеширмеге суьювши, кеширтагы меним куьналеримди!» – деп тилемеге керексинъ деген ол (Ахмад, Ибн Маджа и ат-Тирмизи айтканыннан). 
Алла-Таала баьримиздинъ де оразамызды, ол уьшин эткен куллыкларымызды кабыл этип, куьналеримизди кеширсин.  
Янъыларда Ногай район имамы М.Атангулов дин аьрекетшилерин йыйнап, Ораза айымыздынъ озувын, битир оьлшемин беркитуьв бойынша йыйын озгарды. Сонда бу йыл битир оьлшеми 50 маьнет деп токтастырылды.