• Сегодня: Воскресенье, 29 января, 2023
  • Буьгуьн: Каты куьн, 29 Канътар айы, 2023

Юрек йылувлыгын савкатлайдылар

admin
Июнь09/ 2018

Социаллык куллыкшылары – олар тербиялавшылар эм психологлар, окытувшылар эм медицина куллыкшылары. Олар оьзлерининъ кеспилерине карамастан, ис аьрекетлерин ярдамнан баслайдылар. Буьгуьнлерде социаллык Орталыгында 6 боьлик оьз аьрекетин бардырады, сол санда уьш боьлик уьй уьстинде аьдемлерге ярдам этедилер. Сол саваплык ислерди 109 аьдем куьн сайын бардырады. 
Йылдынъ басыннан алып, Орталык 1000 аьдемге ярдамын эткен, солардынъ ишинде 663 ясуьйкен аьдемлер, 200 коьп балалы аьеллер бар эдилер. Аьр бир аьдем социаллык куллыкшысы да болып болмайды. Социаллык куллыкшыдынъ языксынув сапаты йогары дережеде болмага керек, ол керексинген аьдемге оьз ярдамын да керекли заманда этип болмага борышлы. Неге десе ясуьйкен, сакат аьдемлерге тек тийисли канагатлавды этип калмай, йылы соьзинъди де айтпага керексинъ. Аьли Ногай районынынъ 14 авылында бизим 67 социаллык куллыкшыларымыз тийисли аьрекетлерин бардырадылар. Солардынъ коьбиси бир неше йыл узагында тыныш болмаган аьрекетти бардырып келедилер. Бир социаллык куллыкшы, орташа алып караганда, тогыз аьдемди канагатлайды. Солардынъ аьр бириси мен айырым куллык этиледи. Солар ман ислев уьшин айырым программалар да салынады. Йыл сайын социаллык канагатлавда керексинген аьдемлердинъ аьел туьзилиси де каралып турады, аьр бирисине айырым ис кагыты (личное дело) ашылады. Сонынъ ишинде онынъ баьри керекли документлери де сакланадылар. 
Солай ок социаллык Орталыгында буьгуьнлерде «Социаллык куллыкшыларынынъ бригадасы», «Уьшинши ястынъ университети», «Кавыфсызлык мектеби» инновационлык проектлери аьрекет этедилер. Солардынъ аьр бирисининъ оьз борышлары да бар. 
Соны ман 2018-нши йылдынъ биринши кварталында орталыктынъ куллыкшылары ман 40 мынъ буйымлар толтырылганлар. Социаллык куллыкшылары ман (кыйын акы тоьленип) этилген ярдамлар уьшин Орталыктынъ кассасына  226 мынъ маьнет акша туьскен. 2017-нши йылда патшалык борышлары 100 процентке толтырылган. Учреждениелердинъ аьрекетине бойсынмаслык белги беруьв бойынша Дагестан Республикасында бизим Орталык экинши орынды алады. Буьгуьнлерде етискен уьстинликлеримиз куллыкшылардынъ кеспи усталыгы акында айтады. Аьдемлерди ортак этилген ийги ислер бириктиреди. Биз бир уьйкен аьел, борышымыз – оьз аьрекетимизди ямагатты ийгилендируьвге каратув.
Социаллык тармагынынъ сыйлы куллыкшылары! Бу куьн кеспи байрам алдында сизге уьйкен разылык соьзимди айтаман. Сизинъ аьр биринъиз – оьз куллыгын ийги билетаган эм йогары дережеде бардыратаган аьдем. Сол байрам алдында мен сизге ден савлык, шынты наьсипти йорайман, куьн сайын оьз исинъиздинъ емислерин коьргенинъизди сагынаман. Кеспи байрамынъыз бан, сыйлы ис йолдасларым. 

Г. Капитуллаева«Ногайский район» МО-сындагы КЦСОН ДР ГБУ етекшиси.

 

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group