Яркыраган боякларда куьннинъ коьзи яйнаса

Окувшылардынъ тыншаюв куьнлерининъ басланувы Савдуныялык балаларды коршалав куьни мен бирге келеди. Бу куьннинъ белгиленуьвине социаллык куллыкшылары уьйкен маьне берип, эртеректен сол байрамды озгарув планын туьзедилер. Бу йыл да сол куьнди бек ийги озгардылар. Боьлик специалистлери М.Даутова ман Д.Халилова «Сыхырлы балалар дуныясы» деп аталган асфальтте суьвретлев шарасын озгардылар. Бу шарада 25 бала катнасты, баьрининъ де суьвретлери кызыклы эм ярасык эди. Сол ясаганлардынъ тоьгерегинде де бек коьп балалар йыйылган эдилер. Аьр бир суьвретте яркыраган куьн коьзи, яркын бояклар бар эдилер. Енъуьвшиди де белгилев бек кыйын эди. 
Боьлик куллыкшылары Н.Ельгельдиева ман С.Эсиргепова «Завыклы шабысувлар» деген шарады озгардылар. Мунда эки куьп балалар катнастылар. Аьр бириси енъуьвши болмага, алдыга шыкпага шалыстылар. Сол шарада катнаскан «Орлы» эм «Ураган» куьплердинъ биреви алды да эди. Ол – «Ураган» куьби болды.
Балаларды коршалав куьнин завыклы озгарув ниетте социаллык куллыкшылары тетиклер мен базласувды да уйгынлы оьткердилер. Бу шарада Сый грамоталарга И.Аманкаев, Э.Бегендиков, С.Шураев тийисли болдылар, баьриси 12 бала катнаскан эдилер.  Бу йыл биринши июнь куьнинде байрамга багысланып озгарылган шараларда 80 бала катнасты. Баьри шаралар да кызыклы эди. Соларды соьйтип озгарувга УСЗН етекшиси А.Авезов эм предприниматель Юнусов («Нурлан» туькен иеси) оьз куьшлерин салып, материаллык карыж шыгарган. 

А. Агисова, боьлик етекшиси.