• Сегодня: Среда, 1 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Саьрсемби, 1 Увыт айы, 2023

Эслилер эм сакатлар куьндизги ял алатаган боьлигинде

admin
Июнь13/ 2018

Боьлик куллыкшылары социаллык яктан канагатланувда керексинген эсли аьдемлерди эсапка алув эм социаллык буйымлар алувшылардынъ байыр ислерин этпеге ярдамласув бойынша дайым да куллык юритедилер. 
Социаллык ислери бойынша специалисти Р.Аджибаева боьликте буйымлар алувшы ясуьйкенлерди компьютер кулланувда олардынъ билимлерин оьстируьв ниетте тестлер озгарады эм баска куллыклар этеди. Эслилер эм сакатлар куьндизги ял алатаган боьлигинде 15 ясуьйкенди компьютерде ислевдинъ негизине А.Муждаков уьйретеди. 
ЛФК инструкторы М.Саитова эмлев физкультурадынъ кыйын болмаган кеплерин буйымлар алувшыларга анълатув бойынша куллык юритеди. 
Ис терапия инструкторы Г.Оразалиева боьликте ял алган ясуьйкенлердинъ ис амалларын кулланув бойынша мастер-класслар озгарады, айтпага, «Йиплерден – калша», «Мошаклардан – суьврет», «Пластик савыттан йылан ясав» эм сондай баскалар.
Уьстимиздеги 2018-нши йыл ишинде боьликте буйым алувшылар ман бирге мунавдай шаралар озгарылды: 22-нши февральде Аталыкты коршалавшы куьнине багысланып «Кая, йигитлер!», 5-нши мартта Хатын-кызлар байрамын «Рандеву» кафесинде белгилев, мунда 100-ден артык хатын шакырылды. Шара спонсорлардынъ карыж яктан эткен коьмеги аркалы озгарылды, 29-ншы мартта ногай шаири Кадрия Темирбулатовадынъ эстелигине багысланган «Яннынъ нуры – шоьлдинъ кызы» адабиат йолыгысы. Шара Кадрия атындагы школада оьтти, 23-нши апрельде «Эмлев физкультурадынъ авырувлардынъ алдын шалувда эм ден савлыкты беркитуьвде орыны» деген темага хабарласув, 27-нши апрельде – Кадрия атындагы школадынъ волонтерлары ман йолыгыс, 8-нши майда – табиатка шыгув, 17-нши майда – буйым алувшылар ман Нариман авылындагы янъы межигитти коьрмеге барув, 24-нши май – шахмат турнири. 
Эслилер эм сакатлар куьндизги ял алатаган боьлигининъ куллыкшылары ман туьрли шаралар озгарылып турадылар. 

З. Оразбаева, Эслилер эм сакатлар куьндизги ял алатаган боьлигининъ етекшиси.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group