• Сегодня: Пятница, 27 января, 2023
  • Буьгуьн: Уллы юма, 27 Канътар айы, 2023

Ис орынын ярасыклаган

admin
Июнь19/ 2018

Эльвира Шатемировна Дагестан патшалык медицина академиясында окыган, ординатурады Саратовтагы патшалык университетте оьткен. Ис сулыбын Москвада В.Кулаков атындагы перинатальный орталыкта оьстирген. Яс врач ис аьрекетин Тарумов ЦРБ-сында бала табув боьлигинде баслаган. Мунда онынъ коьмеги мен дуныяга энген кыз балаларга Эльвирадынъ атын бергенлер де аз болмаган. Балалардынъ ата-аналары яс врачтан: «Сизге усаган ярасык, билимли эм ийги аьдем болсын деп, атынъызды атамага суьемиз, дурыс калай язылатаганын бизге билдиринъизши», – деп сорайтаган эдилер.

Ногай ЦРБ-да Эльвира Барамбаева 2 йылдан бери куллык этеди. Онынъ ис стажы уьйкен болмаса да, кыска заман ишинде ол оьзин билимли врач этип коьрсеткен, халк эм ис йолдаслары сырасында сый-абырай казанган. Биз онынъ кабинетине ол авыраяклы кыскаяклы ман ислеп, соравлар берип турган аьсерде келдик эм онынъ куллыгына сукланмай болмадык. «Бизим исте йылы соьздинъ маьнеси бек уьйкен, хатынлар сосы аьлемет шакта баьри затты юрегине ювык аладылар, сога коьре юмсак соьйлемеге, аьллерге коьре оьзин кайтип юритпеге керегин бир неше кайта анълатпага туьседи», –  деп оьз иси акында хабарлайды Эльвира Мунгишиева-Барамбаева. 

Н. Кожаева.

Суьвретте: Э.Барамбаева.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group