• Сегодня: Среда, 1 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Саьрсемби, 1 Увыт айы, 2023

Саьбийлерди анъ дуныя ман сукланткан

admin
Июнь20/ 2018

А анъды, йырды суьймейтаган бала йок болса, ярайды деп ойлайман. Эгер, сол анъ дуныяга ярты оьмир – элли йылды багысласанъ, ол аьдемнинъ канына, янына синъип, юрегинде тамырласып калады. Эне сондай инсан акында буьгуьнги меним соьзим. 
Аьр бир аьдем яшавда бир кере болса да, оьзине сорав салады: «Дурыс па экен сайлаган кеспим? Оькинемен ме?». Сол соравга явапты К.Шокаев: «Ол кеспи мени оьзи сайлады, ол меним манълайыма тувганда язылган болар!» – деп яваплайды. 
Анъ дуныясы – ол аьлемет ярасык дуныя, онда турган аьдемнинъ яны бир де картаймайды. Не шаклы яратувшылык амаллар береди ол аьдемге. Туьрли йырлар уьйретип кишкей саьбийлерге, неше байрамларга, конкурсларга аьзирлеп, «Голосок» деген вокал куьби мен коьплеген ярысларда катнасып, енъуьвши болып келеди. 
Сол бавда ислей келип, К.Шокаев район маданият уьйининъ художественный етекшиси болган, балалар анъ мектебинде ислеген, Пионерлер уьйинде, мектеблерде анъ дерислерин юриткен. Ногай оькимет оркестри ашылганда, оны ислемеге шакырганлар. Соьйтип, «Юлдыз» балалар бавындагы куллыгын баска организациялар ман бирге бардырып, сол суьйикли куллыгыннан бир де арымай, алдыга абытлап барган. 
2005-нши йыл йогары уьстинликлер коьрсетип ислегени уьшин «Билим тармагынынъ сыйлы куллыкшысы» деген йогары атакты алган. Бир еринде турып болмайтаган, излев йолын кызыклы коьретаган тербиялавшы «Музыкальный руководитель» деген журналды йыл сайын яздырып алады, балаларга янъы йырлар уьйретеди, балалардынъ суьйими ога ислемеге куьш, куват береди. 
Акылбалык ясуьйкен, белгили музыковед, окытувшы Михаил Казиниктинъ соьзлерин айтпага суьеди: «Эгер сизинъ балаларынъыз Нобелевский баргыга биринши абытларын этпеге суьйселер, химиядан тувыл, музыкадан басланъыз. Коьплеген Нобелевский баргы алган инсанлар бала шакта анъ дуныясында оьскенлер». Крымсолтан Тунгатар улы саьбийлерди Россия, Дагестан, шет эллер композиторларынынъ асарлары ман таныстырмага суьеди, аьр куьн сайын суьйикли исиннен олардынъ наьсипли, куванышлы юзлерине тойып кайтады. Эне соьйтип, 48 йыл бир сокпак пан юрип, бир бас куллыгында коьмилип, тек анъга, йырга тувыл, тувган тилге де суьйим эндирип турады.
 «Мен «Юлдыз» бавына ислемеге 25 йыл артта туьстим, оьзим де мунда тербияланганман. Мени анъга уьйреткен насихатшым, бу куьнлерге дейим де куватын-куьшин салып ислемеге шалысады. Аьр заман да юзиндеги йылы куьлкиси мен киреди ол балалар боьлмесине, балалар да ога талпынадылар, онынъ кобызын коьрип, суьйинедилер. Мен Крымхан Тунгатар улына савлык йорайман, разылыгымды билдиремен», – дейди Солтанат Телемишева, «Юлдыз» бавынынъ етекшиси. 
К.Шокаев пен коьп йыллар артта ислеген ис йолдаслары онынъ акында тек йылы соьзлер айтадылар. «Анъ дуныясына суьйим эндирген сайын, биз баладынъ ойларын, шалысувларын  юмсаклык пан коршалаймыз, балаларга канатлар эндиремиз», – дейди окытувшы.  
Аьелде Крымсолтан Тунгатар улы абырайлы ата, суьйикли нагашатай, алал ян косак.  Еллетхан абай ман бирге берекетли тандыр курганлы 48 йыл болады. Шамиль увылы – предприниматель, Сакинат кызы Астраханьде газпромда бухгалтер болып куллык этеди, Фазиль увылы Коясыл авылында коьримли куллыкшы эм абырай казанган инсан. 
Тагы не керек бу яшавда аьдемге. Мине оьзининъ 70 йыллык мерекесине сосындай сый эм абырай ман, ийги аты ман етеятыр, шуькир Аллага! Буьгуьн оьзимнинъ эм оны таныган эм сыйлаган коьп аьдемлер атыннан айтпага суьемен Крымсолтан Тунгатар улына: «Алла денинъизге савлык берсин, юзинъиздинъ йылувлыгы, юрегинъиздинъ юмартлыгы сизге куьш берсин аьли де коьп йыллар дуныяга йылы анъы яйып яшамага.

С. Майлыбаева.

 

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group