Яслык – аьдемнинъ яшавында язлык шагы, сол вакытта ол келеек йылларына урлык шашады. Соьйтип яшавынынъ язлыгы инсанга келеектегисин туьзуьвде бек маьнели, сога яслар тийисли эс этпеге борышлылар. Оькинишке, аьр биревдинъ язлыгы яйнавлы болмайды, с