• Сегодня: Понедельник, 6 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Дуьйсемби, 6 Увыт айы, 2023

Кеширип болувдынъ уьлгиси

admin
Июнь25/ 2018

Оьзининъ ис аьрекетин Сеперхан Казувовна Кумлы авыл орта мектебинде английс тилининъ окытувшысы болып баслаган. Ол оьзининъ сол замандагы ис йолдаслары, айтпага, У.Мурзаев, Т.Истомина, К.Коккозов, Х.Бурумбаева эм сондай баскалар акында йылы эскереди. 
Ис йолдаслары арасында Сеперхан Казувовна, оьзининъ таьвесилмес куьши мен тек балаларга тувыл, оьзининъ ис коллективине де дайым ийгилик этпеге суьюви мен сый-абырай казанып келеди.
Меним ойыма коьре ога сол куьш окытувшыдынъ оьз исин яны ман суьюви мен келетаган болар. Сеперхан Казувовна талаплы сценарий туьзуьвши де болады. Ол окытувшылардынъ мерекелерине багысланган онлаган амалламалардынъ авторы болады. Сценарийди  ол, савлай янын салып, йогары яратувшылык пан туьзбеге шалысады. 
Онынъ педагогикалык аьрекетине 37 йыл болады. Ол коьп пе яде аз ба? Кайсы аьдемге де ол яшав кесеги болып калмай, суьйинишке эм кайгыларга, енъуьвлерге, енъилуьвлерге толган уьйкен сокпак  йолы болады. 
– Яшав тез агып кетеди, онда тынышсызланувлар, биревдинъ акында каьр шегуьв коьп. Сонда да биревге де ашувлык сакламай, кеширип уьйренуьв – бек маьнели. Белки, сол сынавларда кылык тербияланып  келетаган да болар. Аьр кимнинъ де яшавда оьз сокпагы бар, – деп санайды Сеперхан Казувовна. 
Кайсы аьдем де оьзи уьшин бир керек затты  излейди. Оьз яшавын балаларымыздынъ ийги эм тербиялы болувына  багыслап келетаган аьдемлердинъ саны аз. Окытувшы кыскаяклы уьшин бу дуныяга не мырат пан  келгенининъ бас маьнеси балалардынъ тербиялавы болады. Ол ис коллективинде, тек мектеб уйгынлавшы аьрекетин юритип калмай,  балаларга английс тилин де окытып келеди. Ол мектебте ашык дерислерин,  английс тилинде соьйлейтаган туьрли эллерге кезинуьв дерислерин йыйы  озгарады.  Английс тилиннен кабинет онынъ кыйыны ман ярасык эм маьнели кепленген. Орта-Тоьбе авыл мектебинде Сеперхан Казувовна ра- йон бойынша  английс тилиннен окытувшылардынъ семинарын да йогары коьнъилде уйгынлап озгарды. Онда окытувшылар оьз ис сынавлары ман боьлистилер. 
Сеперхан Казувовнадынъ окувшылары английс тилиннен оьткен олимпиадалардынъ коьп кере  енъуьвшилери, савга иелери болып келгенлер. Онда шынты окытувшыга келисли, айтпага, талап, ян йылувлык, акыллылык, шыдамлык, тыс ярасыклык эм таьвесилмес куват сапатлары бар. Язувшы – оьз шыгармаларында, суьвретши – оьз суьвретлеринде, скульптор – оны ман туьзилген скульптураларда, окытувшы – аьдемлердинъ ойларында эм ислеринде яшайды деген соьзлер бек акыйкат айтылган. 
Сеперхан Казувовнады сыйлы мерекеси мен кутлай келип, берк ден савлыкты, яратувшылык уьстинликлерди, онынъ яшав йолында  коьп йылувлыклар эм анълавлар болганын, иси тек суьйиниш эм тынышлык аькелгенин, ога дайым да тек разылык эм оьрметлев соьзлери багысланып келгенин йораймыз. Арамызда сондай аьдем болганына биз суьйинемиз эм оьктемсиймиз!  

С. Межитова,
Орта-Тоьбе авыл мектебининъ тарих дерисиннен окытувшысы.   

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group