• Сегодня: Суббота, 25 марта, 2023
  • Буьгуьн: Уллы юма, 24 Навруз айы, 2023

Талаплы яс Тамерлан

admin
Июнь28/ 2018

Тамерлан Баймурзаев Шешен Республикасынынъ Шелковской районынынъ Сары-Су авылында тувган, ама онынъ балалыгы, яслыгы тувган ериннен узакта оьтти. Ол Федоровкада школады битирди, сонъ Сургут каласына медициналык институтына туьсти, аьли ол – студент, Сургут каласында анасы эм эки иниси мен яшайды. 
Тамерлан ман соьйлесенъ, анълайсынъ, кайдай ашык бала, ол мени мен оьзининъ ойлары ман, ниетлери мен боьлиседи. Кишкей заманнан алып ол биюв мен аьвлигеди. Сол заманларда ол биювлер бойынша хореографиялык «Лезгинка» школасына юрген, Тамерлан – «Юлдуз» ансамблининъ биювшиси. 
Ногай шоьлден узакта оьскен бала Тамерлан тап-таза ногайша соьйлейди, сол зат кайтип мени суьйиндирди. Коьп зат пан кызыксынады Тамерлан: яслар ман бирге футбол ойнайды, мунда озгарылатаган туьрли шараларда катнасады. Ол оьктемлик пен «мен – ногай» деп айтады. «Ногай Эл» организациясынынъ правлениесининъ председатели К.Чатырбаев атыннан Тамерлан Камаладин улы Баймурзаевке организациядынъ ямагат яшавында белсен катнасканы, сырт еринде ногай халкынынъ маданият асабалыгын саклав эм таралтув уьшин «Ногай Эл» ямагат организациясынынъ 15 йыллык мерекеси мен байланыста разылык хат тапшырылган. Сондай яслар бизим келеектегимизди яркын эм онъайлы этер деп сенемиз. 
Тамерлан талаплы яс деп аьли де айтпага суьемен, сол талабын ол баскаларга да саьвле кимик шашпага суьеди. Соьйтип, ол Сургут каласында яшайтаган ердеслеримиздинъ балаларын биювге уьйретейим деп бир неше биюв куьплерин ашкан. Кала еринде сол затты уйгынлав бек кыйын, болса да яс арендага зал алып, сонда саьбийлерди уьйретеди. Саьбийлер деп айтсам, коьп дурыс болмас, Тамерланга бийип уьйренмеге уьйкенлер де келеди. 
– Кишкейлер мен ислемеге тыныш, мен оларды оьзимше уьйретемен: кайтип аягын баспага, кайтип колын ысламага. Уьйкенлер мен бир аз кыйын, оларды кайтадан уьйретуьв керек болады. Ийги дегенлер «Юлдуз» ансамблине алынаяклар, ансамбльде оларга бийимеге тыныш болсын деп, мен оларга энъ биринши билимди бермеге суьемен, – деп оьз исининъ сырлары ман боьлиседи мени мен Тамерлан.
Язда коьплеген ердеслеримиз авылга кайтадылар, сога коьре коьбиси кырк кийик айыннан алып биюв куьбине юрмеге ниетленедилер. Мен ойлайман, меним макаламды коьбиси окып, билмегенлер билип, сол куьпке языларлар. Балалар бос заманын пайда ман йиберсе, сол заттан биревге де зыян болмас.
– Меним балаларым – меним энъ де уьйкен байлыгым. Кайсы ана да меним бу соьзлериме макул болар. Баьримиз де олар уьшин яшаймыз. Тамерлан биюв куьбин ашайым дегенде, ога коьмекши болайым дедим. Талаплы балалар коьп, олардынъ талабын шыгармага, коьрсетпеге керекпиз деп ойлайман, – деп айтады Кыстаман Баймурзаева. 
Тамерлан ийги куллык этеди. Мен ойлайман, келеекте ол ийги врач болып, элимизге пайда аькелер. Эм биювге суьйим онынъ юрегинде дайымларга калып, бу дуныяды ярасыклыкка толтырар. Мен ак юректен Тамерланга коьплеген ийгиликлер, наьсип, уьстинликлер сагынаман. 

Г.Бекмуратова.
Суьвретте: Т.Баймурзаев биюв куьби мен.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group