• Сегодня: Воскресенье, 5 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Юма сонъгы, 4 Увыт айы, 2023

Сыналган дослык

admin
Июль02/ 2018

Олардынъ коьбиси оьз бактыларын школа ман, балаларды окытув эм тербиялав ман байланыстырдылар, ат казанган окытувшылар да болдылар, айтпага: Фатима Кожаева, Сталинат Муллаева, Аминат Сидикова, Тотайхан Джумагулова, Райбат Рахмедова, Коьшбике Аджикова, Улимет Балкаева, Марипат Машавова эм баскалар. Оьзгелери туьрли партиялык, профсоюз, совет эм хозяйстволык куллыкларында иследилер. Олар­ – Амин Ярлыкапов, Алев Алимов, Баймурза Камалов (яткан ерлери еннетли болсын), Сыдыйык Муталимов, Равза Муртазаева.  Бу йигитлердинъ эм кызлардынъ аьр бириси Ногай районынынъ экономикасын эм маданиятын оьрлендируьв уьшин коьп куьш салганлар. Солай ок оьзлерининъ ийги иси мен, халкына юрек ашыклыгы ман эл авызында ийги ягыннан айтылып калганлар, – деп оьз тенълери, бирге окыган йолдаслары акында коьп йыллардан сонъ Багавдин Нургишиев эсине алады.
– Педучилищеден ясларымыз районымызга тек билим алып кайтпадылар, бу окув ошагында савлай яшав оьмирлери бойынша соьнмеген уллы сезим бир неше яслар арасында тувган. Мунда бирге окыган яслардынъ бир нешевлери берк аьел курып, коьп йыллар узагына коьрим болып яшаганлар сырасында Зиявдин эм Ашувхан Шандиевлер, Амин эм Фатима Ярлыкаповлар, Сыдыйык эм Оразбике Муталимовлар, Кыдрали эм Шамсиет Зункарнаевлер, – деп оьз соьзин Багавдин Сулейманович бардырды. 
Багавдин Нургишиев Так-Так авылында тувып-оьскен. Етинши классты кутарган сонъ, ол Кизляр педучилищесине йол алады. Мунда ол оьзине шынты дослар табады. Дослары акында да ол «бизим несил бир-бирине айлак алал эди, педучилищеди тамамлап, биз туьрли авылларда яшасак та, бир-биримиз бен катнасатаган эм тирев болатаган эдик» деп айтады. Солай ок ол ногайымнынъ шынты увылы Муса Курманалиев пен расканын, онынъ колында да окыганын яшавында болган бек маьнели зат деп санайды. Бу куьнлерде де окытувшысы акында Багавдин Сулейманович токтавсыз мактав эм разылык соьзлер айтпага аьзир. Педучилищеде окып, уьйине кайткан сонъ, Б.Нургишиев окытувшы болып ислейди, баслангыш класслардынъ балаларын окытады. Сонъ Махачкалада механизация училищесинде окыйды. Сосы йыллар ясларды кайда ислемеге йиберсе, олар сонда барып, куллык эткенлер. Болмайман эм билмеймен деп бирев де айтпаган. Соьйтип, Багавдин Нургишиев бир куллыктан да уьркпей, баьри ерде де куллыгын шалысып бардырган. Ога окытувшы да, тракторист те, суьт-товар фермасынынъ эсапшысы да, механизатор да болмага туьскен. Баьри зат та онынъ колыннан келген.  Багавдин Сулеймановичти оны ман бирге педучилищеде окыган тенълери коьтергишлеп, съездке делегат этип йибермеге, Дагестан Йогары советининъ депутаты этпеге суьйгенлер, ама Багавдин Нургишиев съездтинъ делегаты болмайды, сога себеплик эткенлер де болган болар. Багавдин Сулейманович сосы йыллар районымызда белгили, аты айтылган механизатор эди. Ол баьри бирге окыган тенълериндей болып, коьп йыллар узагына районынынъ онъайлыгы уьшин ислеген, бу куьнлерде тийисли тыншаювда. Оьзининъ наьсипли картлыгын уныклар, немерелери тоьгерегинде озгарады. Яс несил уьшин, олардынъ наьсипли яшавы уьшин суьйинеди: «Аьлиги заманнынъ акында не деп айтсак та, ийги яклары да коьп. Алдын бек кыйын заман эди. Бизим несил неди де басыннан аткарды, кыйынды да, йоклыкты да. Биз коьрген кыйынды яслар коьрмесин, ама бизим несилдей болып алал дослыкты, намартсызлыкты, энъ де маьнели баалыкларды баалап билсинлер. Сол меним оларга йоравым. Оьзимнинъ педучилищеде бирге окыган тенълериме бас деп ден савлыкты йорайман, аьли бизге тез-тез йолыгысканды Алла берсин», – дейди Багавдин Нургишиев.
Н.Эрежепова.
Суьвретте: Б.Нургишиев досы З.Шандиев пен.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group