• Сегодня: Среда, 1 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Саьрсемби, 1 Увыт айы, 2023

Акыйкатлык кайзаман болса да енъер

admin
Июль03/ 2018

Ят эллерге сен бардынъ,

Алдышылык сен алдынъ,

Узакка оьмир коймады,

Халкым тынълап тоймады.

Китап яздынъ данък этип,

Тав басыннан кулатып.

Тайып кеттинъ дерт салып,

Атанъ-ананъ йылатып.

Эмшилер аьруьв карай

Авырыйган яс балага.

Кудайым куват берсин

Атанъ мынан ананъа.

Эл колында китабинъ,

Куьн коьзиндей йылтырай.

Алып окып актарсанъ,

Ойларынъ ойды кайрай.

Домбырага сап эттим,

Сынган ярты куьректен.

Элге калган язувынъ

Эш мутылмас юректен.

Излевшилер не экен,

Табалмай ма соларды?

Намарт йолы бувылар,

Таппай калмас оларды.

Язып алган Алибек Капланов.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group