• Сегодня: Вторник, 28 марта, 2023
  • Буьгуьн: Дуьйсемби, 27 Навруз айы, 2023

Аьр бир аьдемнинъ яшавы баалы

Голос Степи
Декабрь23/ 2020

Шакырув ____________

Сав дуныямыз бан яйылып баратаган коронавируслы маразы коьплеген аьдемлердинъ оьмирлерин кыскартты. Уьстимиздеги 2020-ншы йылымыз, соны ман байланыслы болып, енъил оьтпейди. Аьр бир аьдемнинъ яшавы бизим элимизге баалы болады. Сога коьре, Россия элинде, сол зарарлы маразга карсы коьлем вакцинация оьткериледи.

Сол санда бизим Дагестан Республикамыз да оьз аьдемлерин авырувдан саклар ниет пен, коронавируслы маразга карсы вакцинацияды баслаган. Соны ман байланыслы болып, Ногай районымыздынъ 18 ясыннан алып 60 яска дейим, мыратлары бар баьри яшавшыларын да янъы коронавируслы маразына карсы вакцинацияды эттирмеге шакырамыз. Сол вакцинацияды оьтеек аьдемлер «Ногайский район» МР администрациясына оьзининъ байыр белгилерин (яшайтаган ерин, тукымын, ясын, мобильли телефонынынъ номерин) билдирмеге керек.

Оннан баскалай болып, вакцинация эттирмеге мырады бар аьдем уьш куьн алдын COVID-19 маразынынъ барына яде йоклыгына тергевлерди оьтеди, баьри ортак клиникалык анализлерди береди. Соннан сонъ, ол аьдемлерге вакцина этилинеек заманы эм ери билдириледи. Баьри билдируьвлерди де 55-33-54 яде 89288097184, 89324322682 номерли телефонлар ман тел согып алмага боласыз.

Б. Ярлыкапов,
«Ногайский район» МР администрациясынынъ аькимбасынынъ орынбасары

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group