Оькимет сынавлар сырагылары

11-нши класслар выпускниклери орыс тили эм математика бойынша сынавларды оьттилер, эм 8 сабаклар бойынша сынавлар окувшылардынъ эрки мен оьтти. Соны ман сынавларды окувшылар тоьмендеги аьлде оьттилер: обществознаниеден – 62 выпускниклер, биологиядан – 32, тарихтен – 20, химиядан – 32, физикадан – 19, математика (профиль) – 59, информатика эм ИКТ – 9, адабиат – 1.
Бас болжалда орыс тили бойынша ЕГЭ беруьвге 136 окувшылардан аьризе туьскен, сынавга баьри 136-сы да келдилер, олардан 5 окувшы сынавларды ГВЭ кебинде бердилер. Орыс тилин бере алмады Д.Шихмурзаев атындагы Кумлы авыл окувшысы. Эки окувшыдынъ сынав ислери эсапка алынмады: А-Х.Ш.Джанибеков атындагы Терекли-Мектеб орта мектебининъ окувшысы сынавлар оьтеяткан мезгилде телефон ман пайдаланганы уьшин эм К.Ш.Кидирниязов атындагы Карагас авыл орта мектебининъ окувшысы шпаргалка уьшин.
Орыс тили бойынша уьлгируьв районда – 98 %, сапатлык – 72 %, орташа тест бойынша балл – 65,3 (оьткен йылдыкыннан 3,3 баллга артык). 100 % уьлгируьвди эм 82% билимлер сапатлыгын Кадрия атындагы Терекли-Мектеб орта мектебининъ окувшылары коьрсеттилер (окытувшылар Акимова А.А., Абдулгапова Р.У. эм Мусаурова М.А.), 88% билимлер сапатлыгын – А.Ш.Джанибеков атындагы Терекли-Мектеб орта мектебининъ окувшылары (окытувшы Суюнова З.Т.), 100% уьлгируьвди эм 100% билимлер сапатлыгын Батыр-Мурза орта мектебининъ окувшылары коьрсеттилер. Осал билимлер сапатлыгын тоьмендеги мектеблер окувшылары коьрсеттилер: Шумлелик – 22 % эм Червленные Буруны – 28%.
Негизли математика бойынша кишкей коьрсетуьвден 11 выпускниклер оьтпедилер. Математика бойынша уьлгируьв районда 91 %, сапатлык – 74 % эм орташа балл – 4. Билим сапатлыгы бойынша негизли математикадан былтыргыдан 6,3 % артык.
Белгилеп кетейим: оьз эрки мен туьрли окув сабаклары бойынша берилген ЕГЭ-лер аттестаттагы белгиге себеплигин тийгистпеди, ама олар ВУЗларга туьсуьвде керек, а медалистлерге медаль алув уьшин баьри сабаклар бойынша ЕГЭ-ди уьстинликли беруьв керек.
Туьрли сабаклар бо- йынша сынавларды окувшылар тоьмендеги аьлде бердилер: математикады (профиль) – 59, информатикады эм ИКТ – 9, адабиатты – 1, обществознаниеди – 62, физикады – 20, биологияды – 32, химияды – 32, тарихти – 20 окувшы.
Математикадан энъ йогары сырагы Марина Маликовада (82 балл), Айшат Джумаевада (76 балл), олар – А.Ш.Джанибеков атындагы Терекли-Мектеб СОШ окувшылары (окытувшысы Маликова К.И.). Кадрия атындагы Терекли-Мектеб СОШ окувшысы Джамал Мамутовта – 68 балл (окытувшы Авезова З.Т.).
Билим сапатлыгы бо- йынша сырагылар келтире берсек, тоьмендеги окув сабаклары бойынша артканы коьринеди: орыс тилиннен – 8 %, математикадан (профиль) – 33%, обществознаниеден – 9%, биологиядан – 20 %, информатикадан – 34 %. Сол ок заман билим сапатлыгы бойынша сырагылар тарихтен (23 %), химиядан (3 %), физикадан – 10 % болувы бизди мунъайтадылар.
Мектеблер бойынша ЕГЭ сырагыларды коьрсетсек, 100 % уьлгируьви мен йылды тамамладылар Нариман, Кара-Сув, Орта-Тоьбе эм Батыр-Мурза авыл орта мектеблери. Экинши орында – А.Ш.Джанибеков атындагы Терекли-Мектеб орта мектеби (85 %), уьшинши орында – Кадрия атындагы Терекли-Мектеб орта мектеби (76 %). Осал сырагылар коьрсеттилер: Шумлелик (22 %), Карагас (40 %) эм Червленные Буруны (50 %) орта мектеблери.
«Окувда айырым уьстинликлер уьшин» медаль алувга 23 окувшылар аьризе берген эдилер, ама олардынъ экеви тийисли сырагылар алмадылар: олар – химия бойынша Карагас мектеб окувшысы эм Кадрия атындагы мектеб окувшысы. Ама алдын медаль алувга аьризе бермеген эки окувшы – Расул Багаутдинов (Кадрия атындагы СОШ) эм Алина Менглиязова (Куьнбатар СОШ) ийги сырагылар коьрсеттилер эм медальлерге тийисли болдылар.
«Окувда айырым уьстинликлери уьшин» медальге аьризе бергенлерден баьри сабаклар бойынша йогары билимлер А.Ш.Джанибеков атындагы Терекли-Мектеб СОШ выпускниклери Марина Маликова эм Айшат Джумаева коьрсеттилер. «4» эм «5» белгилерге сынавлардан тоьмендеги выпускниклер оьттилер: Салима Баймурзаева эм Алина Менглиязова (Куьнбатар СОШ), Фатима Менлиалиева (Кумлы СОШ), Брилиант Оразова (Карагас СОШ), Айшат Джумаева (Нариман СОШ), Султан Абубекеров, Расул Багаутдинов, Джамал Мамутов, Алина Шураева, Хаджимурат Кильжанов, Нурадил Маликов (Кадрия атындагы Терекли-Мектеб СОШ), Камиля Кокшеева эм Эмилия Камалова (А.Ш.Джанибеков атындагы Терекли-Мектеб СОШ).
«Окувда айырым уьстинликлер уьшин» медальге 2015-2016-ншы окув йылында – 20, 2016-2017-нши окув йылында – 21, 2017-2018-нши окув йылында 23 окувшылар тийисли этилиндилер.
Мектеблер етекшилери, ЕГЭ сырагылары бойынша педсоветлерде эм методбиригуьвлерде соравды коьтерип, тийисли тамамларга келип, баьри окув сабаклары бойынша билимлер сапатлыгын арттырув бо-  йынша план белгилерлер деп сенемен.
Маслагатлар:
– баьри кепли билимлендируьв аьрекетинде сапатлы информациялык-анълатув иске керекли маьне бермеге;
– окув йылынынъ басында 9-ншы, 11-нши класслар выпускниклерин патшалык (тамамлав) аттестацияга аьзирлев эм оларды озгарув бойынша шаралар планын туьзип беркитпеге;
– методбиригуьвлер кенъеслеринде 9-ншы, 11-нши класслар выпускниклерининъ патшалык (тамамлав) аттестация сынавларын, солай ок оьткерилетаган тергевлер сырагыларын ортага салып ойласпага эм окыйтаганлар алдында туватаган кыйынлыкларды тайдырув бойынша йоллар белгилемеге;
– аянланган маьселелерди эсапка алув ман методкуллыкты планламага; айырым белгилегенде, окувшылардынъ аьрисининъ оьрленуьвин канагатлайтаган окытув технологияларды кулланмага;
– МО-дынъ ис планына куьшли эм осал окыйтаган окувшылар ман ислев бойынша аьрекетти киргистпеге.
Окув сабаклары бо- йынша окытувшыларга тоьмендеги маслагатлар бериледи:
– окыйтаганлардынъ аьрисининъ окув траекторияларынынъ мониторингин озгарув аркасы ман окувшылар билимлерининъ осаллыгын излеп белгилемеге;
– оьзлери куллык этуьвге уьйрететаган консультациялык шараларды заманында озгармага;
– «маьселели темаларды» эсапка алув ман календарьлик-тематикалык планларды тергеп туьрлендирип турмага;
– окув материалларды терениннен уьйренмеге.
Туьрли дережелерде ОГЭ эм ЕГЭ-лерге аьзирлик коьруьв соравы бойынша окытув семинарларда окытувшылардынъ катнасувын канагатлав керек.
Окытув учреждениелер администрациялары мектеблер ишинде тергев юритуьвди куьшлендирмеге тийисли.

К.Отегенова, район билим управлениесининъ етекшиси.