Оьз исин яваплылык пан толтырады

Зарина Уразаева, «Ногайский район» МО-сындагы АТК аьрекетин канагатлав эм юридический соравлар бойынша боьлик етекшиси болып, оьзининъ ис аьрекетин тийисли кепте, йогары дережеде толтырып келеди. Ол аьр бир исин яваплылык пан толтырып болады. Кайсы ерде де Зарина ис борышы бойынша терен билимин коьрсетип, республика кезегинде Ногай районымыздынъ атын ийгилик пен айттырып болады. Буьгуьнлерде онынъ алтын савгасы бизди де суьйиндиреди. Ак юрегимизден сондай йогары савга ман Зарина Арсланбий кызын кутлаймыз, ден савлык, йогары уьстинликлерди йораймыз.

Г. Курганова.

Суьвретте:  З. Уразаева ис йолдаслары ман тергевлерден сонъ.