• Сегодня: Понедельник, 27 марта, 2023
  • Буьгуьн: Дуьйсемби, 27 Навруз айы, 2023

Шакырув

admin
Июль24/ 2018

Дагестан Республикасынынъ Аькимбасынынъ куллыгын кесек заманга юритуьвши Владимир Васильевтинъ «Меним Дагестаным» деген кадрлар проектин ашув ман байланыста эткен ШАКЫРУВЫ

"Оьрметли дослар!

Мен республика яшавшылары эм Дагестанды оьзининъ тувган ери деп санайтаган баьрине де соьзимди каратаман!

Буьгуьн сизинъ аьр биринъиз кайтип бизим регионымыз оьзининъ оьрленуьвинде янъы кезекке шыгып турганына шайыт боласыз. Бизим тувган ягымыздынъ оьсуьвин канагатламага болатаган аьдемлердинъ янъы, куьшли, профессионаллык командасы кепленеди.

Биз аьли быйылдынъ биринши ярым йылында кадрлар конкурсын оьткердик. Ол заьлимдей коьрнекли етимислерин аькелди: 14 енъуьвши беркитилген эм калганлары да аьли тезден керегееклер.

Эндигиси биз кадрларды айырувдынъ янъы кезегин баслаймыз. Россия Федерациясынынъ Президентининъ указы ман беркитилген «Россия – анъсатлыклардынъ эли» деп аталган федераллык автономлы коммерциялык тувыл организациясынынъ колтыклавы ман биз катнасувшылар санын, талаплы етекшилерди айырувдынъ хайырын бир неше кере арттырамыз.

Бизим конкурста ортакшылык этпеге ким оьзине, Дагестанга сенетаганлардынъ баьрисин де эм ким республикадынъ келеектегиси уьшин оьз яваплыгын сезетаганлардынъ баьрисин де шакыраман! Бу шакырувымызды биз республикадынъ кырында яшайтаган дагестаншыларга да каратамыз. Сизинъ аранъызда келеектегиси ийги уьйкен болаяк етекшилер де бар, биз сизге тувган уьйинъизге кайтынъыз деп маслагат этемиз!

Республикага сизинъ сулыбынъыз эм кеспи усталыгынъыз керек. Мине аьли бизим баьримизде де коьп затты туьрлендирмеге, Дагестаннынъ эм элимиздинъ пайдасы уьшин куллык этпеге амал ашылды.

Косылынъыз! Катнасынъыз! МОЙ.Дагестан2018.рф сайтында регистрацияды оьтинъиз, оьзинъиздинъ аьризелеринъизди эм эсселеринъизди йиберинъиз.

Сизге уьстинликлер йорайман!"

В.Васильев,

Дагестан Республикасынынъ Аькимбасынынъ куллыгын кесек заманга юритуьвши.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group