• Сегодня: Суббота, 28 января, 2023
  • Буьгуьн: Юма сонъгы, 28 Канътар айы, 2023

Янъы майдан ашылды

admin
Август01/ 2018

Мундай майдан салув ерли депутатларынынъ мырады эди, оны яшавга шыгарды авыл басшысы муниципалитет яшавшыларынынъ ярдамы ман. Финанс ягыннан карыжлар авыл администрациясы шыгарды. Усталар кыска болжал ишинде проектти яшавга шыгардылар. Авыл активи, яслар, социаллык коршалав куллыкшылары, кайбир яшавшылар колларыннан келетаган коьмегин эттилер: майданды ерлестируьвде, оны келбаклавда, келисли этип сырлавда, ашылув ман байланыста шатлыклы шарады уйгынлап озгарувда белсенлик пен ортакшылык эттилер. Энъ ийги инвестициялар – ол балалар уьшин киритилген инвестициялар деп санайман:  «Баьринъизди де бу шатлыклы куьн мен ак юректен кутлайман», – деп билдиреди, яй майданындагы ийги сезимлерин ясыра алмай, «Ногайский район» МР Депутатлар йыйынынынъ председатели Руслан Насыров.
«Село Кумли» СП аькимбасы С.Елманбетова да бу балалар майданынынъ ашылувында катнасканлардынъ баьрисине де оьз разылыгын билдирди. «Балалар майданындагы ярасыклы ойын алатларын аьзирлемеге биз Червленные Буруны авылынынъ усталарына тилегенмиз. Берк этип ясаганлар. Савболсынлар. Бек коьп балалар йыйылды майданнынъ ашылувына багысланган шатлыклы шарага, авылымызда балалар бар экени коьзди суьйинтеди», – деди авыл басшысы С.Елманбетова.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group