Сыйлы атлар токтастырылган

Сол ок указда янъы сыйлы атлар акында положение беркитилген, соны ман бирге патшалык савгалары акында деген законодательствосына тийисли туьрленислер киргистилген. 
Сол положениелерге коьре, сыйлы атлар журналистлерге эм редакторларга, байланыс тармагынынъ куллыкшыларына, коьлем информация эм коьлем коммуникация амалларына байыр етимислери уьшин бериледи. Сондай ат, аьдетке коьре, оьз кеспи аьрекетин баслаганлы 20 йылдан сонъ эм федераллык эм регионаллык власть органларыннан тармак савгалары бар болса, тек бериледи. 
Прессадынъ сый казанган куллыкшылары уьшин оьрметли атлар беруьв акында соравды Россия Журналистлер союзынынъ председатели Владимир Соловьев быйыл Россия баспа куьнине багысланган россия коьлем информация амалларынынъ бас редакторларынынъ президент пен йолыгысувында коьтерген эди. Ол оьз соьзинде Россияда аьрекет этип турган патшалык савгаларынынъ тармагы журналист кесписин оьзине киргистпейди деген. Сонынъ сырагысында пресса ваькиллерин «РФ ат казанган маданият куллыкшысы» яде «РФ байланыс тармагынынъ ат казанган куллыкшысы» деген атлар ман савгалайдылар. 
Путин бу кенъес дурыс деп оны ман макул болган. Ол президент администрациясына коьтерилген соравды шешуьвди аьзирлемеге тапшырган. Патшалыктынъ басшысы журналисттинъ куллыгы «кызыклы, бек маьнели, эм, оькинишке, бирерде кавыфлы, ама бек керекли» деп белгилеген.