Эндиги де халк уьшин ислер

Район етекшиси йыйылганларды эм баьри район халкын Дагестан Республикасынынъ Конституциясынынъ кезекли 24-нши йыллыгы ман кутлады. Онынъ айтувы ман, Дагестаннынъ Бас Законын кабыл этуьв республикадынъ ямагат яшавынынъ маьнели принциплерин беркитти, экономикалык эмишлиги уьшин негиз туьзди, Дагестаннынъ Россия Федерациясынынъ санында боьлинмеслигининъ эм бирлигининъ статусын беркитти. «Бизге конституциялык туьзилисти беркитуьв, экономикады, маданиятты эм социаллык тармакты коьтеруьв уьшин эндиги де коьп ислер этпеге керегеди. Дагестан Конституциясы аьли де ортак миллет борышларды шешуьвге, гражданлар ямагатын туьзуьвге куллык этер деп сенемен. Бизим районымыздынъ яшавшыларынынъ аьр куьнлик куьш салувы алдыда туратаган борышларды етимисли шешпеге эм патшалыкты беркитпеге, аьдемлер яшавын ийгилендирмеге, ямагатта тынышлыкты эм эмишликти беркитуьвге амал берер деп сенемен», – деди М.Аджеков. 

Дагестан Конституциясынынъ куьни мен байланыста кутлав соьзлерин «село Терекли-Мектеб» СП МО аькимбасы Зейдулла Аджибайрамов та айтты. Онынъ соьзине коьре, Дагестан оьзининъ Бас Законын кабыл этип алувы ман демократиялык заманга келисли аьлде оьрленуьвге толы кепте ойланган абыт этти. «Дагестан Республикасынынъ Конституциясы коьп миллетли дагестан халкынынъ патшалык тарихинде янъы бетти ашты эм республикадынъ демократиялык оьрленуьв йолына туьскенин белгиледи», – деди авыл етекшиси. 

Муннан сонъ байрам концертинде белгили йырлавшылар Зульфия Аджигеримова, Бегали Куруптурсунов, Эдиге Беккишиев, яс йырлавшылар Мадина Картакаева, патшалык фольклор-этнографиялык «Айланай» ансамблининъ биюв куьби эм баска оьнер усталары ортакшылык эттилер.

"Шоьл тавысы".