• Сегодня: Воскресенье, 5 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Юма сонъгы, 4 Увыт айы, 2023

Эс этинъиз!

admin
Август03/ 2018

— аьр айдынъ 25-не дейим газ счетчигининъ коьрсетимлери яшайтаган ери бойынша газ бан канагатлавшы – территориаллык участокка билдирилсин;
— акшады «Россия почталары» боьликлеринде, сонынъ ишинде территориаллык участокларында, «Россия сбербанкы» боьликлеринде яде газ бан канагатлавшыдынъ сайттагы байыр кабинетинде тоьлемеге болады;
— газ счетчигининъ тапшырылган болжалына (ол счетчик паспортында коьрсетилген) карап турмага керек тапшырылган счетчиктинъ коьрсетимлери пайдаланган газ оьлшемин белгилевде кулланылып болмайды;
— тапшырылган счетчиктинъ болжаллары бузылса, кулланылган газ оьлшеми нормативлер бойынша эсапланаяк, ол ай сайынлык тоьлевлерди оьстиреди.
Баьри туватаган соравларынъыз бойынша  «Газпром межрегионгаз Махачкала» ООО абонентлик пунктынынъ Ногай районы бойынша адрес пен билмеге боласыз: 368850, ДР, Терекли-Мектеб авылы, Эдиге орамы, 10/1.
Территориаллык участоктынъ аьрекет этуьв заманы дуьйсемби-уллы юма куьнлерде – 09.00-18.00 саьатлерде, туьски тамакланув мезгили – 12.00-13.00 саьатлерде.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group