Илми аьрекетшиси деген атты казанган

Айна бу илми куллыгын аьзирлеген шакларда коьп ерлерде болган, ногайлардынъ аьвелгиси мен кызыксынган, заьлимдей излестируьв куллыкларын эткен. Оьзи де сайлаган йолын бек суьетаган аьдем. 
Эсимде Айнадынъ, «Маьметекей» ансамблининъ катнасувшысы болып, бизим ногай халкымыздынъ маданият орталыгы Терекли-Мектебтинъ маданият уьйининъ сценасында йырлап, караганларды сукландырганы. Мен сол йылларда ерли «Ногай Эл» телевидениесинде ислейтаган эдим. (Буьгуьнлерде сол телевидение бизде бир кесек заман болса да, болып кеткени аьдемлердинъ эсиннен де тайган болса да ярайды, сонда биз район яшавшыларын оьзлерининъ ыхтыярларына коьре, тувган куьнлери мен, кайдай болса да бир яхшылыклары ман кутлайтаган эдик, сондай телеберуьв бар эди. Аьли мен эсинъизге соны салдым). Соны эске салувым да босына тувыл. «Маьметекей» ансамблининъ концертин бизим телевидение видеога алган эди, сол концерттен сонъ, ювыкларын кутламага келген аьдемлердинъ 50-60 проценти Айнадынъ йырлаганын тынъламага суьйгенлери эсиме туьседи. Сол йылларда Айна он ясларында болган болар, ама онынъ халкына, маданиятына уьйкен суьйими коьринген эди. Айна Черкесова ман мен коьз бе коьз бир де коьриспегенмен, ийги таныс та тувылман, тек онынъ йырлаганын, туьрли ерлерде оьз халкын яклап болувын коьргенде, сукланмай, суьйинмей болмайман. Буьгуьнги онынъ етимиси мени бек оьктемситеди. Сондай халкы уьшин шолпа туьсип юретаган ясларымыз болганда, бизим миллетимиздинъ келеектегиси бар дегенге сенимимди оьстиреди. Талаплы кызымыз, синълимиз Айна, буьгуьнги уьстинлигинъ мен ак юрегимизден кутлаймыз, алдыда сол етискенинъ мен токтап калмай, билиминъди, аьлимлик дереженъди оьстиргенинъди йораймыз. Алдыда да сага ашык йол, узак оьмир сагынамыз.
Г. Сагиндикова.
Суьвретте: А. Черкесова йолдаслары ман, илми куллыгын яклавдан сонъ.