• Сегодня: Воскресенье, 29 января, 2023
  • Буьгуьн: Каты куьн, 29 Канътар айы, 2023

Коьмек этпеге шакырамыз

admin
Август07/ 2018

1-нши кырк кийик айында басланатаган янъы окув йылына 1-10-ншы классларга окувга баратаган 48 балады аьзирлемеге керек. Языксынган предпринимательлердинъ, фондтынъ куллыкшыларынынъ аркасы ман керекли алатлардынъ тек бираз кесеги йыйналган. Сол себептен аьли де бир неше бала мектебтеги биринши занъга аьзирленмей калады.

Сыйлы кардашлар, сизге бу акцияды колтыкламага, оьз байрамын шыдамсыз куьтетаган бизим балаларга акша карыжын яде окув алатларын йыювда ярдам этпеге тилек этемиз.

Сбербанктынъ картасы: 6761 9600 0336 9714 46. Мобильли банк: 89285055677 Рустам Эльмурзаевич А. атына.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group