• Сегодня: Суббота, 28 января, 2023
  • Буьгуьн: Юма сонъгы, 28 Канътар айы, 2023

Казань каласында татар маданиятынынъ фестивали

admin
Август07/ 2018

Сахнага шыгып,  дуныяга белгили 30 татар йыравшылары оьз йырларын эситтирееклер. Солардынъ арасында, Zulya Kamalova and The Children of the Undergr –Австралиядан, Энвер Измайлов-Крымнан, Super-Tatar- Финляндия-Германиядан, Aegyul – Австриядан эм сондай баскалар. 
Казань каласында Кремльде татар режиссёрлардынъ туьрли кино эм театр коьрсетуьвлери озаяклар, яс суьвретшилердинъ интерактивли арт- объектлары эм спецпроектлары коьрсетилинееклер, балалар уьшин ойнав майданы, тыншаюв ерлери, адабиат каралдысы, суьврет галереясы да аьзирленееклер. Бу затлар туьрли ясындагы аьдемлерге ойласылган.  
TAT CULT FEST фестивали- уьш куьнлик мультформатлы арт-программасынынъ бир кесеги болады. 
29-нда ЛИКБЕЗ-да саният эм урбанистика бойынша специалистлерининъ лекция эм мастер-класслары, 30-нда Казаньде Кремльде татар маданиятынынъ эм саниятынынъ  фестивали, 31-нде «ГОСТ Звук»  оьз компаниясынынъ презентациясын коьрсетеек. 
Савлайдуныялык форумын татар яслары ман Казань кала ямагатлык куьплери аьзирлегенлер. 

В.Лукманова.
Суьвретте: Ислам Сатыров.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group