• Сегодня: Среда, 1 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Саьрсемби, 1 Увыт айы, 2023

Йолавшы эм коьлик айдавшы

admin
Август08/ 2018

Яз шагында бизим район орталыгымызда автокоьликлер саны артык болады, неге десе кырга ис аьрекет бардырмага кеткен ювыкларымыз, балаларымыз кайтадылар. Коьп автокоьлик айдавшылар йол- юрисинде оьзлерининъ терен билимлерин де, тербияларын да коьрсетедилер, олар йолды оьтип баратаган аьдемге токтап, йол бередилер, боьтен де балаларга сак карайдылар. Сол коьлик айдавшылардынъ ишинде йол -юрис йорыкларын тутпайтаган, балалардынъ йолды оьтуьвине эш карамайтаганлар да табыладылар. А биз билип, язгы тыншаюв шакларда балалар йолда коьп боладылар, сога коьре коьлик айдавшыдынъ янъылысы уьйкен баьле-казага аькелмеге болады. 
Солай ок оьзлерининъ автокоьликлерин балаларына беретаган ата-аналарга соьзимизди каратпага суьемиз. Сиз кайтип ясы етпеген балаларынъызга автокоьликти сенмеге боласыз. Балалар йол- юрис йорыкларын тутув тувыл экеш, олар оны билмейдилер, эм олардынъ автокоьлик айдавда сулыплары да йок. Буьгуьнлерде ата-аналар балаларына баьри затка да ыхтыяр бередилер, сол зат тийисли тербия йорыкларына кирмейди. Ата-аналарга соьз каратылса, олар оьзлерин эм балаларын куьнали деп санамайдылар, «Тек меним балам ялгыз автокоьлик айдай ма?», – деген явап та эситемиз.
Эгер он алты ясына толган оьспирге протокол туьзилген болса, яваплыкка тек ол оьзи тартылып калмайды, онынъ ата-анасы да яваплыкты тутып, штраф тоьлемеге керек болады. Бу ерде олар тек штраф пан яваплыктан кутылып калмайдылар, эгер сол оьспир келеекте правосаклав тармаклар ман байланыслы кеспиди сайлаяк болса, сол мырады акында мутпага керек болады. 
Сыйлы коьлик айдавшылар, оьзинъиздинъ де, баска йолавшылардынъ да яшав оьмири акында ойланынъыз, саклык тутынъыз. Сиз йол-юрис йорыкларын тутсанъыз, йолынъыз да ийги болар.
К. Мусаев,
 Ногай районы бойынша Россия ОМВД-сынынъ ПДН эм ОУУП ПДН инспекторы.

 

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group