Иесиз затлар эсапка алынув акында

2017-нши йылдынъ басыннан алып Россиядынъ экономика оьрленуьв министерствосынынъ Буйрыгы ман (10.12.2015 й., № 931) токтастырылып, иесиз, козгалмайтаган затларды эсапка алувдынъ янъы йорыгы кулланылады.
Бу йорык «О государственной регистрации недвижимости» Федераллык законы ман (13.07.2015 й., № 218) келисте иесиз, козгалмайтаган затларды эсапка алувдынъ бирдей процессин токтастырады.
Иесиз, козгалмайтаган затлар патшалык кадастрлык эм ыхтыярларды патшалык регистрациялав тармагында аьрекет этетаган толтырувшы властининъ федераллык органы ман эсапка алынадылар. Иесиз, козгалмайтаган затларды эсапка салув акында аьризе ерли самоуправление органы ман бериледи. Козгалмайтаган имущество объекти недвижимостьтинъ бирдей патшалык реестрине керекли билдируьвлер киритуьв йолы ман эсапка алынады. Эсапка алынган сонъ айткан эм байырлык иешиликтен босатылган аьдемге козгалмайтаган имуществоды эсапка алув акында уведомление йибериледи.
Объект иесиз деп саналады суд карары бойынша. Судка дейимги йорыкта иесиз имуществога байырлык ыхтыярды кеплеп болмайды. Соны ман байланыста РФ Гражданлык кодексининъ 225-нши статьясынынъ аьллери мен правило беркитилген. Оны ман келисте иесиз имуществоды эсапка салувдан сонъ бир йыл оьткен сонъ муниципаллык имуществосы ман пайдаланмага белгиленген органда, сол затка муниципаллык ыхтыярынынъ барлыгын эсапка алув акында талаплап, судка бермеге ыхтыяры бар. Соны ман бирге иесиз имущество суд карары ман  муниципаллык байырлыкка туьскен деп саналмаган болса, оны калдырган аьдемнинъ байырлыгы, кулланувы эсабына тагы да алынмага болады.