• Сегодня: Среда, 1 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Саьрсемби, 1 Увыт айы, 2023

Базлас кызыклы оьтти

admin
Август10/ 2018

Шатраш ойыны ман аьвлигетаганлар аз тувыл. Олар калада озатаган спартакиадаларда катнасып, баргылы орын аладылар. Шилле айынынъ 29-ншы куьнинде биринши кере Сургут каласында Дагестан Республикасынынъ шатраш ойыны бойынша чемпионы, Дагестан Республикасынынъ шатраш Федерациясынынъ председатели Динислам Юсуп улы Адисовтынъ сыйына турнир озгарылды.
Бу шарадынъ уйгынлавшыларынынъ бириси, ердесимиз Агали Койлакаев пен йолыгысып, турнир акында хабарладым.
– Спорт ягыннан бизим яслар коьплеген ярысларда катнасадылар. Былтыр кала спартакиадасында ердесимиз Мурзабий Манкаев, ийги ойын коьрсетип, биринши орынды алды. Сол куьн, ясуьйкенлер мен маслагат этип, оьзимиз де турнир этпеге токтастык. Баьриси де оьз ойларын айттылар, эм бир соьзге келдик.
Динислам Юсуп увылы районда белгили аьдемлердинъ бириси эди. Онынъ аты ман турнирди атамага токтастылар. Турнир уйгынлавшылары «Ногай яслар союзы» эм «ПМК» курылыс фирмасынынъ директоры Рафаэль Динислам увылы Адисов болдылар, ол спонсорлык ягын да оьзи алды, – деп хабарлайды Агали. Шарадынъ бас борышы – яслар арасында шатраш ойынын таралтув, оларды спорт пан аьвликтируьв.
Шарада тогыз аьдем катнастылар – К.Янибекова, З.Джумагишиев, Р.Адисов, М.Кульниязов, К.Кунтувганов, К.Боранов, А.Оразбаева, М.Сахтаев, М.Манкаев. Турнир бек кызыклы болып оьтти. Биринши орынды Мурзабий Манкаев, экинши орынга – Мурат Сахтаев, уьшинши орынга – Азинет Оразбаева тийисли болдылар.
Турнир тамамында кутлав соьзлери мен «Ногай яслар союзынынъ» председатели Замид Яриков, Тимур Аракчиев шыгып соьйледилер. Оьз разылыгын катнасувшыларга, келгенлерге Р.Адисов билдирди.
– Шатраш ойыны – аьдемди ойландыратаган ойын. Ол аьр биревге, оьз билимин керекли ерде кулланып, енъуьвши болмага амаллар береди. Сол ниет пен биз буьгуьн йыйналган эдик. Баьрисине де разылыгымды билдиремен, мага шарады уйгынламага, тийисли кепте оьткермеге коьмек эткенлерге айырым савбол айтаман. Бу баслав аьдет болып калар деп сеним этемен. Биргелесип, оьз ойларымызды яшавга шыгарармыз деп шакыраман сизди, – деди ол.
Биринши орынды алган енъуьвшиге кубок тапшырылды, баскалай грамоталар, баргылар берилди.
Ойын кызыклы аьлде оьтти.
Г. Бекмуратова.
Суьвретте: турнир катнасувшылары.

 

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group