• Сегодня: Понедельник, 6 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Дуьйсемби, 6 Увыт айы, 2023

Голландияда оьтеек футбол турнири

admin
Август17/ 2018

«Ногай халк аралы футбол турнири»  аркалы, Туркия сол заманда дуныя ногайларынынъ йыйнастырувшы орталыгы болды. Конак болып келгенлерди Туркиядагы калаларда, авылларда яшайтаган ясуьйкенлер мен, ясларды бир-бири мен таныс этер ниетте,  ярысларымызды баьри де ислерден бос каты куьнлерде озгарганмыз . 
2017-нши йылда футбол турнири Норвегия элинде болган. Норвегияда 7 ногай футболистлер куьплери ортакшылык эттилер. Онда Румыния, Голландия, Германия, Россия, Туркия, Швеция эллери катнасканлар, Москва каласыннан келген «Шаьбден» футбол куьби енъуьвши болып шыкты.
 Бу йылдынъ казан айында биз сол футбол турнирин Голландия элинде Амстердам каласында озгараяк болып соьйлескенмиз. 
Бу йыл Голландияда 8 куьп футболистлери болаяклар:Туркия, Голландия, Норвегия, Германия, Румыния, Австралия, Россия эм Швеция эллери. 
Голландияда бу йыл оьтеек  «Ногай халк аралы футбол турнирлери» акында Голландия Ногай туьрклерининъ (бирлигининъ)  вакфысынынъ басшысы Орхан Демирчиден сорадым. Заманы аз болса да, ол явапламага амал тапты.
«Конаклар казан айдынъ 5-нде келееклер эм Амстердам каласындагы Бенелюкс деген энъ уьйкен конак уьйинде ерлесееклер. Савлай дуныядагы ногайлар йыйналатаган футбол турнири бизде оьтеегине бек суьйинемиз, оны кызыклы этип оьткермеге шалысамыз , сол байрам куьнлери келгенлердинъ баьрине де ярар эм коьп заманларга коьнъиллеринде калар деген уьйкен ниетимиз бар», – деп айтты Орхан Демирчи.
«Шоьл тавысы» республикалык  газетасы атыннан «Ногай халк аралы футбол турнирин» уйгынлавшыларга эм катнасатаган ногай ясларымызга уьйкен разылыгымызды билдиргимиз келеди. Халкымызды бирлестируьв мен байланыслы уллы куллыкты уьйкен эм аьруьв ислерди этетаган патриотларымызга узак эм наьсипли яшавды йораймыз.
В. Лукманова.
Суьвретте: Голландия ногайлар футбол ойнавшылар куьби.

 

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group