• Сегодня: Среда, 1 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Саьрсемби, 1 Увыт айы, 2023

Сырт Кавказда биринши орын

admin
Август22/ 2018

Республикалык клиникалык больницасындагы Экстренли эмлев коьмегининъ онъластырылган орталыгында (РКБ-УСЭМП) дагестан врачлары Сырт Кавказда биринши болып бастынъ тамырларына сийрек озгарылатаган операция эттилер. ДР Савлык саклав министерствосынынъ пресс-службасы билдиргенлей, Россияда РКБ-УСЭМП сондай операциялар озгарылатаган уьшинши больница болды. Буьгуьнге дейим мундай операция тек Москвадагы эм Казаньдеги эки клиникада этилетаган эди.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group