• Сегодня: Понедельник, 27 марта, 2023
  • Буьгуьн: Дуьйсемби, 27 Навруз айы, 2023

«Дослык маяклары» уьйкен йолга шыгады

admin
Август22/ 2018

Шарада «Дослык маяклары» ямагат козгалысынынъ «Тавлылар» деген отрядынынъ етекшиси Загида Садыкова, статс-секретарь – ДР миллет политикасы бойынша министрининъ орынбасары Арсен Махмудов эм республикадынъ маданият асабалыгын саклав бойынша агентствосынынъ етекшисининъ орынбасары Руслан Шехмагомедов катнастылар.
Отрядтынъ басшысы З.Садыкова бу проект аьли экинши йыл яшавга шыгарылып турганы акында хабарлады. 2017-нши йылда «Дослык маяклары. Кавказ башнялары» деген проект РФ Президентининъ грантынынъ лауреаты болган. 
Онынъ соьзлери бойынша проектти туьзуьв идеясы Москвада 2016-ншы йылда тувган. «Биз Кавказды коьрсетпеге эм сонынъ акында хабарламага токтастык, неге десе СКФО кырында бу регион акында айырым бир ой-токтаслар айтылады. Биз проектимизди Сырт Осетия-Алания ериннен басладык. Шарада 120 аьдем катнасты. Бир йылдан сонъ форум катнасувшылары 80 аьдем болды, олар – Кавказдынъ 8 регионлары: Дагестан, Шешен, Ингуш, Сырт Осетия-Алания, Кабарты-Балкар, Карашай-Шеркеш, Адыгея эм Кубыла Осетия Республикалары. Бу бек куватлы ийги ниетли информационлык толкын», – деп билдирди З.Садыкова.
Муннан сонъ, ол «Дослык маяклары» командалары кайтип туьзилетаганы акында айтты. «Мунда яслар маданият асабалыгы болып саналатаган объектлери – башняларда, беркитпелерде эм с.б. эстеликли ерлерде ислееклер. Проектте волонтерлар катнасаяклар, солардынъ яртысы сырткавказдыкы, калган яртысы – орталык регионлардан. «Билуьв, хабарлав эм дослык тутув», – мине сондай проекттинъ шакырувы», – деди З.Садыкова. 
Онынъ айтувы ман, «Дослык маяклары» – ол волонтерлар проекти, ол аьли янъы уьйкен йолга шыгып туры. «Дагестанда быйыл проект Гуниб районында оьткериледи, оннан сонъ Чох авылына бараякпыз», – деп белгиледи З.Садыкова. 
Пресс-конференцияда журналистлер соравларына ДР миллет политикасы бойынша министерствосынынъ статс-секретари Арсен Махмудов яваплады. Ол айтылган проект элимиздинъ эм республикамыздынъ етекшилери мен колтыкланганын белгиледи. 
«Бу – патриот хасиетли акция. Дагестан буьгуьнлерде оьзин сондай яс-явка, социаллык эм тарих проектлерининъ майданы этип коьрсетеди. Келеекте де бу проект элимизде дослык идеяларын армаган таралтар деп сенмеге суьемиз», – деген А.Махмудов.

 

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group